Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it, 2019

Mjukvara – den största it-relaterade utgiften för företag

Statistiknyhet från SCB 2020-09-30 9.30

Företagens utgifter och investeringar i data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, uppgick till 72,4 miljarder kronor 2019. De största företagen, med 250 anställda eller fler, stod för 70 procent av de totala utgifterna samt investeringarna i hård och mjukvara under 2019.

Företagen kan, utöver utgifter och investeringar i mjukvara, även ha egen personal, till exempel systemvetare eller programmerare, som arbetar med utveckling av mjukvara.

Andel av företag med egna anställda som arbetade med utveckling av mjukvara, per sektor, 2019
SektorAndel av samtliga undersökta näringsgrenar
Varuproducerande företag (05-43) 8%
Tjänsteproducerande företag (45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 64-66, 68, 69-82, 90-93, 95.1) 14%
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61-62, 63.1, 95.1) 60%
Totalt (samtliga undersökta näringsgrenar) 11%

Under 2019 var det 11 procent av företagen som hade personal som arbetade med utveckling av mjukvara. Andelen företag var störst inom sektorn informations- och kommunikationsteknik (IKT-sektorn), med 60 procent. 

Mer än hälften av utgifter för och investeringar i it utgörs av mjukvara 

Företagens utgifter och investeringar i data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, miljoner kronor, 2019
Näringsgrensindelning (SNI)DatautrustningTelekommunikationsutrustningMjukvara
Utvinning av mineral (SNI 05-09) .. .. ..
Tillverkning (SNI 10-33) 2 205 1 246 9 869
Byggverksamhet (SNI 41-43) 762 496 1 112
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI 45-47) 2 594 783 8 047
Transport och magasinering (SNI 49-53) 541 325 2 357
Hotell- och restaurangverksamhet (SNI 55-56) 304 78 348
Informations- och kommunikationsverksamhet (SNI 58-63) 3 225 6 716 8 075
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) 1 021 283 10 700
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 238 125 852
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 264 36 508
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61-62, 63.1, 95.1) 3 276 6 751 7 880
Totalt (samtliga undersökta näringsgrenar) 13 305 10 840 48 220

Mjukvara är den post som utgör störst andel av totala it-relaterade utgifter och investeringar. På elva år har mjukvara ökat med 76 procent för små företag (10-49 anställda), och 72 procent för medelstora företag (50-249 anställda). Utgifter och investeringar för hårdvara har sedan 2009 ökat med 28 procent för små företag, och med 7 procent för medelstora företag. 

Företagens utgifter och investeringar i hård- och mjukvara, medelstora företag (50-249 anställda), miljoner kronor, 2009-2019, 2019 fasta priser

Diagram

De medelstora företagen stod för 18 procent av de totala hård- och mjukvarurelaterade utgifterna och investeringarna under 2019, 13,4 miljarder kronor. 

Företagens utgifter och investeringar i hård- och mjukvara, små företag (10-49 anställda), miljoner kronor, 2009-2019, 2019 fasta priser

Diagram

De små företagen stod för 11 procent av de totala hård- och mjukvarurelaterade utgifterna och investeringarna under 2019, 8,3 miljarder kronor

Tre branscher störst inom hårdvara

Informations- och kommunikationsverksamhet, Tillverkning och Handel är konsekvent stora aktörer inom hårdvara. Tillsammans stod de för 69 procent av de totala utgifterna och investeringarna, 16,8 miljarder kronor under 2019. De sammanlagda utgifterna samt investeringarna för hårdvara har minskat med drygt 328 miljoner kronor jämfört med året innan.

Företagens utgifter och investeringar i hårdvara, största branscher, miljoner kronor, 2016-2019, 2019 fasta priser

Diagram

Små företag investerade mindre i hård- och mjukvara

De totala investeringarna i hård- och mjukvara uppgick till 25,1 miljarder kronor under 2019, 35 procent av de totala utgifterna och investeringarna.
För stora och medelstora företag utgjorde 39 respektive 40 procent, investeringar i hårdvara. Investeringar i mjukvara utgjorde 36 respektive 31 procent.
Små företag aktiverar kostnader i mindre utsträckning. Det innebär att de togs upp i resultaträkningen, snarare än att utgöra en tillgång i balansräkningen. Under 2019 utgjorde investeringar i hårdvara 28 procent, samt investeringar i mjukvara 18 procent. Vanligast var att aktivera kostnader för datautrustning som 2019 var 5,5 miljarder kronor.

Företagens investeringar fördelat på hård- och mjukvara, procent av total, 2019

Diagram

Operationell leasing – den vanligaste formen av leasing
Operationell leasing var den vanligaste formen av leasing av hårdvara under 2019. Av de totala leasingutgifterna för hårdvara utgjordes 92 procent av operationell leasing.

Företagens utgifter för operationell leasing av hårdvara, miljoner kronor, 2019

Diagram

De branscher som hade störst utgifter och investeringar i hårdvara var även de som hade störst utgifter för operationell leasing av hårdvara; Informations- och kommunikationsverksamhet, Tillverkning och handel. Deras sammanlagda utgifter för operationell leasing var 4,1 miljarder under 2019.
Köp av interna it-tjänster ökar

Företagens köp av interna och externa it-tjänster, miljoner kronor, 2014-2019, 2019 fasta priser

Diagram

Företagen köpte it-tjänster för 73,9 miljarder kronor under 2019. Årets undersökning visar på en liknande trend som föregående år, där interna köp av it-tjänster ökade procentuellt sett mer än externa köp av it-tjänster, 6 procent 2018 samt 15 procent 2019. 

Definitioner och förklaringar

Samtliga belopp anges i fasta priser. Således presenteras uppgifterna i 2019 års prisnivå. För fastprisberäkning används BNP-deflator som utgörs av kvoten mellan nominell BNP och fastprisjusterad BNP.

Utgifter för och investeringar i hård- och mjukvara

Avser kostnadsförda utgifter av data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara. Utgifter för hårdvara inkluderar även finansiell- och operationell leasing av data- och telekommunikationsutrustning. Utgifter för mjukvara inkluderar även it-tjänster, uppdelat på interna och externa köp.

Investeringar i hård- och mjukvara avser aktiverade utgifter för detsamma och ingår i materiella- och immateriella tillgångar.

Finansiell- och operationell leasing

Finansiell leasing innebär en fast månadskostnad där konsumenten är ansvarig för produkten under leasingperioden. Finansiell leasing kan liknas med ett köp där själva köpet förfaller efter avbetalningen gjorts.

Operationell leasing innebär en fast månadskostnad där konsumenten ej ansvarar för exempelvis service, underhåll eller försäkring under leasingperioden. Operationell leasing kan liknas vid en vanlig hyressituation.

It-tjänster

En it-tjänst innebär att företagen köper it-funktioner utan att behöva investera i it-utrustning. Detta kan inkludera service, underhåll, molntjänster med mera, och sker antingen internt, från annat företag inom koncern, eller från en extern leverantör utanför företaget eller koncernen.

Publikation

Under årets undersökning har två frågor rörande Artificiell Intelligens (AI) lagts till. Detta med anledning av ett regeringsuppdrag tillägnat SCB från Infrastrukturdepartementet, Dnr I2019/01964/D. Statistiken kommer inte att publiceras på produktsidan för Företagens utgifter för IT, utan kommer inkluderas i en separat rapport som publiceras den 25 november 2020 på produktsidan för Forskning och utveckling i Sverige, scb.se/UF0301.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se

Agnes Norberg

Telefon
010-479 40 15
E-post
agnes.norberg@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se