Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, oktober 2018:

Investeringarna förväntas minska inom industrin

Statistiknyhet från SCB 2018-11-30 9.30

Enligt SCB:s oktoberenkät landar investeringarna 2018 på 71,1 miljarder (i löpande priser) för industriföretagen vilket är en minskning med 2 procent. 2019 fortsätter industrins investeringar att minska enligt industriföretagen, prognosen för 2019 är på 59,9 miljarder.

Industriföretagens samlade oktoberprognos för 2018 är 1 miljard (i löpande priser) lägre än vad de lämnade i SCB:s majenkät. Tillverkningsindustrin sänkte prognosen med cirka 1,1 miljarder medan gruvindustrin ökade prognosen med cirka 66 miljoner. Volymminskningen för industrins investeringar 2018 förväntas bli 3 procent enligt prognosen. Industrins prognostiserade investeringar motsvarar 23 procent av näringslivets totala investeringar enligt oktoberenkäten 2018.

Investeringarna minskar inom energibranschen

Energibranschen förväntas öka sina investeringar med 11 procent 2018 och investerar cirka 42,9 miljarder. Volymökningen för 2018 är 8 procent. Energibranschens prognostiserade investeringar 2018 motsvarar 13 procent av näringslivets totala investeringar enligt oktoberenkäten 2018. Branschen har inga planer på att minska investeringstakten 2019, prognosen för 2019 ligger på 49,4 miljarder.

Fastighetsbranschen ökar prognos för 2018

Investeringarna i byggnader förväntas öka med 6 procent 2018 enligt fastighetsbolagen (SNI 68 exkl. 68204), vilket ger investeringar på 121,5 miljarder. Volymökningen 2018 förväntas bli 4 procent. 2019 förväntas investeringarna öka ytterligare och landa på 137 miljarder vilket ger en ökning på 13 procent. Fastighetsbranschens prognostiserade investeringar 2018 motsvarar 38 procent av näringslivets totala investeringar enligt oktoberenkäten 2018.

Totala investeringar 2017 , prognos 2018 samt prognos 2019
  Löpande priser mdr utfall 2017 Löpande priser i mdr prognos 2018, februarienkäten 2018 Löpande priser i mdr prognos 2018 enligt majenkäten 2018 Löpande priser i mdr prognos 2018, enligt Oktoberenkäten 2018 Volymförändring mellan utfall 2017 och prognos 2018 enligt oktoberenkäten 2018 Löpande priser mdkr prognos 2019, enligt oktoberenkäten
Industri (B+C) 72,3 70 72,1 71,1 ‑3 59,9
Energi 38,5 44,9 44,8 42,9 8 49,4
Byggverksamhet 9 6,8 7,8 9,1 ‑2 7,6
Varuhandel 17,3 14,4 13,5 16,5 ‑7 15,3
Transport och magasinering 24,6 25 23,8 22,7 ‑10 27,3
Information och kommunikation 16 12,5 15,6 22 33 17,2
Banker och Försäkringsbolag 3,8 3 3,2 3,2 ‑15 2,8
Fastighetsförvaltning 114,3 * 115,5 121,5 4 137,2
Företagstjänster 14,6 13,7 12,5 14,2 ‑4 12,7

* Fastighetsförvaltningen undersöks inte i februarienkäten.

Industrins investeringar 2002-2018

Utfall 2002-2017, planer 2018 samt 2019. Miljarder kronor, 2008 års priser

Namnlös

Definitioner och förklaringar

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

Volymbegreppet används för att visa på den procentuella förändringen mellan två år beräknad i 2008 års penningvärde.

Med investeringar avses i denna undersökning anskaffning av materiella tillgångar med en beräknad livslängd på minst ett år, samt ombyggnader och förbättringsarbeten som väsentligt höjer kapacitet, standard och livslängd.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien avser oktoberenkäten och publiceras 2019-03-01 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se