Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, tredje kvartalet 2019

Näringslivet investerade 80,1 miljarder kronor tredje kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-11-29 9.30

De största investeringarna under tredje kvartalet gjordes i fastighetsbranschen. Den stod för 43 procent av de totala investeringarna, medan industribranschen stod för 18 procent.

Investeringar fördelat på branschgrupper enligt SNI2007, kvartal 3 2019

Den bransch som investerat mest under tredje kvartalet var fastighetsbolag och fastighetsförvaltare, branschen investerade totalt 34,4 miljarder kronor. Av dessa bestod 14,8 miljarder av investeringar i ny-, till- och ombyggnad av byggnader, och 12,8 miljarder i bostäder.

Industribranschen investerade 14,8 miljarder kronor, varav 11,9 miljarder var investeringarna i maskiner och inventarier. El-, gas- och värmeverk, vatten- och reningsverk och avfallsanläggningar investerade för totalt 12 miljarder kronor. Det uppgick till 15 procent av de totala investeringarna under tredje kvartalet.

Maskiner och inventarier största tillgångsslaget

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal 3 2019

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier under tredje kvartalet. Det tillgångsslaget stod för 49 procent av kvartalets totala investeringar med totalt 39,2 miljarder kronor. Ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 26 procent av investeringarna, och bostäder stod för 16 procent. Köp av byggnader och anläggningar stod för 8 procent av investeringarna, totalt 6,8 miljarder under tredje kvartalet.

Planerade investeringar för tillverkningsindustrin

Enligt investeringsenkäten kvartal tre beräknas de planerade investeringarna under 2019 hamna på 60,3 miljarder kronor (i löpande priser) för tillverkningsindustrin. Under 2020 beräknas de planerade investeringarna för tillverkningsindustrin att minska jämfört med 2019, och hamna på 52,8 miljarder kronor.

Ny design av investeringsenkäten 2019

Mellan 2018 och 2019 har investeringsenkäten omarbetats på flera sätt. Blanketten har anpassats till företagens redovisning, dels genom att hänvisningar till BAS-konton lagts till, och dels genom att investeringsbegreppet har anpassats. Med investeringar avses efter förändringen anskaffning av materiella tillgångar med en beräknad livslängd på minst tre år. Det kan jämföras med den tidigare definitionen som inkluderade investeringar i tillgångar med en livslängd på minst ett år.

Utgifter för reparationer och underhåll och nytecknade leasingkontrakt har tagits bort ur enkäten, och prognoser efterfrågas nu endast på årsbasis istället för per kvartal. Användarna av statistiken kommer hädanefter att kunna ta del av resultat från investeringsenkäten fyra gånger istället för tre gånger per år. Förändringarna kan innebära vissa brott i tidsserien.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning B – G, SNI 49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 2 2019 och publiceras 2020-02-28 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se