Till innehåll på sidan

Det civila samhället 2020

Antalet organisationer ökar inom det civila samhället

Statistiknyhet från SCB 2022-10-21 8.00

År 2020 fanns det 260 506 organisationer inom det civila samhället, vilket är en ökning med 1,5 procent jämfört med 2019. Sedan 2016 har antalet organisationer ökat med 4,0 procent. Flest organisationer under 2020 fanns inom verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling följt av Rekreation och kultur.

62,1 procent av organisationerna i det civila samhället tillhörde den juridiska formen ideella föreningar 2020. 37,9 procent av civila samhällets organisationer var ekonomiskt aktiva.

Den totala produktionen inom det civila samhället var 271 miljarder kronor 2020 vilket är en minskning med 4 miljarder kronor jämfört 2019. Det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,1 procent under 2020 vilket var lika mycket som under 2019.

Det totala antalet förvärvsarbetande inom det civila samhället 2020 uppgick till 188 100 personer. Det motsvarar 3,8 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige.

Kvinnorna stod för majoriteten av de förvärvsarbetande inom det civila samhället med 60,9 procent. Det kan jämföras med det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige, där kvinnornas andel uppgick till 48,2 procent. 72 813 eller 38,7 procent av de förvärvsarbetande i det civila samhället arbetade inom ideella föreningar.

2020 var ett år som präglades av covid-19. Totalt betalades det ut 2,1 miljarder kronor i coronastöd varav ideella föreningar erhöll nästan 1,1 miljarder kronor, 52,5 procent.

Förädlingsvärde, inkomster, utgifter och sparande, löpande priser, samt som andelar av den totala ekonomin, 2019 och 2020, mdkr
  2019 2020
  Totala ekonomin - därav civila samhället Andel Totala ekonomin - därav civila samhället Andel
Produktion 9 302 275 3,0% 9 134 271 3,0%
- därav betalning från offentlig sektor   40     44  
BNP/Förädlingsvärde till baspris 4 485 159 3,5% 4 472 157 3,5%
BNP till marknadspris/förädlingsvärde till baspris 5 050 159 3,1% 5 039 157 3,1%
Ersättning till anställda 2 395 79 3,3% 2 420 77 3,2%
Driftsöverskott och sammansatt förvärvsinkomst, brutto 1 635 65 4,0% 1 681 66 3,9%
Kapitalinkomst, netto 133 2   160 9  
Löpande transfereringar, netto ‑97 16   ‑106 ‑1  
Disponibel inkomst, netto 4 240 36 0,8% 4 222 40 0,9%
Konsumtionsutgift 3 570 58 1,6% 3 548 62 1,7%
Fast bruttoinvestering 1 233 92 7,5% 1 265 78 6,1%
Finansiellt sparande 261 ‑96   298 ‑91  

Källa: Nationalräkenskaperna och civila samhället

Förvärvsarbetande uppdelat på kön, för Sverige totalt och det civila samhället, 2019 och 2020
  2019 2020
  Sverige totalt - därav civila samhället Andel Sverige totalt - därav civila samhället Andel
Totalt antal förvärvsarbetande 5 061 554 199 280 3,9% 4 981 741 188 100 3,8%
Antal kvinnor 2 443 578 120 619 4,9% 2 399 089 114 565 4,8%
Antal män 2 617 976 78 661 3,0% 2 582 652 73 535 2,8%

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och civila samhället

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Det civila samhället 2020 (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se