Till innehåll på sidan

Beskrivning av Företagens ekonomi

Det övergripande syftet med Företagens ekonomi är att förse olika användare med underlag om utveckling och struktur med avseende på branscher och regioner.

Statistiken ger underlag för beräkningar av långa tidsserier, vilka utnyttjas för att i olika sammanhang belysa utvecklingen för det svenska näringslivet. Statistiken används också som underlag för analyser av kostnadsläge, produktivitetsutveckling och branschers ekonomiska utveckling. Ett av de viktigaste användningsområdena är som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper. Med hjälp av statistiken kan företagssektorns bidrag till BNP, sparande, investeringar och förändringar av finansiella tillgångar och skulder räknas fram.

Andra användare av Företagens ekonomi är bl.a. Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, EU, OECD, FN, branschorganisationer, banker, redovisningsbyråer, andra företag, forskare m.fl. Företagens ekonomi används även till branschvisa nyckeltalsberäkningar som används av arbetsmarknadens parter, departement, branschutredningar etc.

I undersökningen ingår samtliga av SCB registrerade företag exklusive de finansiella företagen. Företagens ekonomi är en årlig totalundersökning. Basen för uppgiftsinsamlingen i Företagens ekonomi är skattedeklarationerna (det s.k. SRU-materialet) från Skatteverket. SRU- materialet täcker företag inom industri-, bygg- och tjänstesektorn. Förutom SRU-materialet så genomförs tre delundersökningar med hjälp av enkät för att fånga upp detaljerade intäkts- och kostnadsfördelningar, investeringsuppgifter och uppgifter om aktieinnehav.