Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 3:e kvartalet 2020

Kraftiga svängningar i ekonomin

Statistiknyhet från SCB 2020-12-11 9.30

Coronapandemin har gjort ett dramatiskt avtryck på BNP-utvecklingen de senaste två kvartalen. Efter en historiskt stor nedgång andra kvartalet vände ekonomin uppåt och hämtade in en stor del av tappet under det tredje kvartalet. Mest bidrog en ökad export och högre konsumtionsutgifter till BNP-tillväxten efter stora nedgångar kvartalet innan.

BNP ökade under tredje kvartalet med 4,9 procent i säsongrensade tal efter det historiskt stora raset på 8,0 procent kvartalet innan. Svängningarna under de två senaste kvartalen saknar motstycke i den svenska BNP-historien över de senaste 40 åren.

De flesta delar av ekonomin har visat ett liknande mönster med betydande nedgångar under andra kvartalet som följts av uppgångar under det tredje. Exporten har haft störst påverkan på BNP-utvecklingen under båda kvartalen. Efter andra kvartalets kraftiga ras kom en kraftig rekyl uppåt tredje kvartalet, när exporten ökade med 11,2 procent. Det var varuexporten, och då framför allt exporten av investeringsvaror, som bidrog klart mest till uppgången.

Hushållens konsumtion har i hög grad påverkats av coronapandemin. Efter en rekordstor nedgång under våren steg konsumtionen åter när smittspridningen minskade under sommaren och början av hösten och folks liv så smått började återgå till det mer normala. Svängningarna har varit särskilt stora för hotell- och restaurangutgifterna samt transportutgifterna.

Bruttonationalprodukten (BNP), Procentuell förändring från föregående kvartal. Säsongrensade värden

diagram

Investeringarna har till skillnad från exporten och hushållskonsumtionen inte uppvisat några anmärkningsvärda utvecklingstal under pandemin. Tredje kvartalet ökade de fasta bruttoinvesteringarna med 2,4 procent efter en nedgång kvartalet innan. Ökade maskininvesteringar bidrog mest till uppgången.

Analysen av den senaste BNP-statistiken finns i publikationen Sveriges ekonomi –statistiskt perspektiv. Publikationen innehåller också tre andra artiklar som fokuserar på coronapandemins effekter på ekonomin och arbetsmarknaden.

Svensk internationell konkurrenskraft under coronapandemin

Coronapandemin har till viss grad påverkat våra exportintensiva industribranschers internationella konkurrenskraft. Artikeln beskriver utvecklingen för några av Sveriges största exportprodukter och hur dessa har klarat sig på den internationella exportmarknaden hittills under krisen.

Näringslivets krisbranscher

Coronapandemin har haft en stor påverkan på näringslivet de senaste två kvartalen. Det är dock stora skillnader mellan olika branscher. Medan exempelvis verkstadsindustrin har återhämtat andra kvartalets kraftiga produktionsfall är det flera tjänstebranscher som fortsatt ligger kvar på mycket låga nivåer.

Tvära kast på arbetsmarknaden

Coronakrisen har slagit hårt mot vissa delar av arbetsmarknaden. Under finanskrisen var påverkan också stor, men det finns samtidigt skillnader mellan kriserna ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Den här artikeln belyser en del av dessa skillnader.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Maria Schoultz

Telefon
010-479 40 74
E-post
maria.schoultz@scb.se