Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2021

Uppgång i BNP tredje kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-11-29 9.30

Sveriges BNP ökade med 2,0 procent under tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Uppgången drevs främst av hushållens konsumtion. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2020 ökade BNP med 4,7 procent.

- BNP fortsatte att växa under det tredje kvartalet. Hushållens konsumtion bidrog mest till uppgången, med en stark utveckling inom framför allt hotell och restaurang, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för tredje kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion ökade med 2,4 procent. Utgifter för hotell- och restaurangtjänster bidrog mest till uppgången.
  • Den offentliga konsumtionen steg med 0,2 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter steg med 0,3 procent medan statens konsumtionsutgifter var oförändrade.
  • Lagerinvesteringarna höjde BNP-tillväxten med 1,0 procentenhet.
  • Fasta bruttoinvesteringar ökade med 2,6 procent. Investeringar i bostäder samt övriga byggnader och anläggningar bidrog mest till ökningen.
  • Exporten steg med 0,5 procent och importen ökade med 2,4 procent. Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 0,8 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet ökade med 2,4 procent. De varuproducerande branschernas produktion ökade med 2,6 procent och de tjänsteproducerande branscherna steg med 2,3 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna var oförändrad.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,4 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin steg med 0,5 procent och i näringslivet ökade arbetade timmar med 0,7 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 1,7 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 4,1 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 3,8 miljarder kronor för tredje kvartalet 2021.

BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2020), miljarder kronor:

diagram

Försörjningsbalansen:
 Löpande priser, miljoner kronorSäsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenFaktiska värden
 2021 kv3Volymförändring, jmf med föregående kv, %Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheterVolymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 301 619 2,0 2,0 4,7
Import 557 874 2,4 ‑1,0 10,4
Varor (SPIN A01–F43) 380 203 1,2 ‑0,4 7,4
Tjänster (SPIN G45–T98) 177 671 5,1 ‑0,7 17,2
S:a Tillgång 1 859 493 2,1   6,4
Hushållens konsumtionsutgifter 593 646 2,4 1,0 6,7
Egentliga hushåll 579 029 2,4 1,0 6,8
HIO [1] 14 617 0,8 0,0 3,1
Offentliga konsumtionsutgifter 346 584 0,2 0,1 3,1
Staten 87 591 0,0 0,0 2,1
Kommunerna [2] 258 993 0,3 0,1 3,5
Fast bruttoinvestering 324 233 2,6 0,7 8,1
Lagerinvestering [3] ‑2 191   1,0  
Export 597 221 0,5 0,2 6,1
Varor (SPIN A01–F43) 428 734 ‑0,7 ‑0,2 3,5
Tjänster (SPIN G45–T98) 168 487 3,6 0,4 13,0
S:a Användning 1 859 493 2,1   6,4

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 2,0 4,7
Varuproduktion (SNI A01-F43) 2,6 2,6
del tillv. industri (SNI C10-C33) 3,4 3,6
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 2,3 6,4
S:a näringsliv [1] 2,4 5,2
Offentliga myndigheters produktion 0,0 2,4
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] 0,5 2,4

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med föregående publicering. För 2020 har första kvartalet reviderats ned med 0,1 procentenheter, andra kvartalet ned med 0,4 procentenheter och fjärde kvartalet ned med 0,1 procentenheter. Helåret 2020 har reviderats ned med 0,1 procentenheter.

Första kvartalet 2021 har reviderats upp med 0,3 procentenheter mätt i faktiska tal medan andra kvartalet 2021 har reviderats ned med 0,2 procentenheter.

Publikation

Mer information finns i fördjupningstexten under nedanstående länk:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende fjärde kvartalet 2021 publiceras 2022-01-28 kl. 08.00.

Ordinarie beräkning av fjärde kvartalet 2021 publiceras 2022-02-28 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Neda Shahbazi

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Agnes Norberg

Telefon
010-479 40 15
E-post
agnes.norberg@scb.se