Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 1:a kvartalet 2020

BNP i stort sett oförändrad första kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-05-29 9.30

Sveriges BNP steg med 0,1 procent under första kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2019. Exporten bidrog uppåt medan hushållens konsumtionsutgifter höll tillbaka. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2019 ökade BNP med 0,4 procent.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras en gång per kvartal.

Utveckling för första kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion minskade med 1,7 procent. Hushållens konsumtion av transporter och svensk konsumtion i utlandet bidrog till nedgången.
  • Den offentliga konsumtionen minskade med 0,3 procent. Statens konsumtionsutgifter minskade med 0,5 procent och de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter sjönk med 0,2 procent.
  • Lagerinvesteringarna höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar sjönk med 0,9 procent. Nedgången förklaras främst av minskade investeringar i maskiner och inventarier.
  • Exporten ökade med 3,4 procent medan importen minskade med 0,2 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 1,7 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet ökade med 0,2 procent. De varuproducerande branschernas produktion ökade med 0,3 procent, och de tjänsteproducerande branschernas med 0,2 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,2 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,5 procent, antalet arbetade timmar i hela ekonomin sjönk med 0,5 procent och i näringslivet med 0,6 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,8 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,0 procent jämfört med första kvartalet 2019.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 30 miljarder kronor för första kvartalet 2020.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2019), miljarder kronor:

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2019), miljarder kronor:

Försörjningsbalansen:
 Löpande priser, miljoner kronorSäsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenFaktiska värden
 2020 Kv1Volymförändring, jmf med föregående kv, %Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheterVolymförändring, jmf med motsv. kv. föregående år, %
BNP till marknadspris 1 237 676 0,1 0,1 0,4
Import 520 800 ‑0,2 0,1 ‑2,4
Varor (SPIN A01–F43) 351 566 ‑0,2 0,1 ‑2,7
Tjänster (SPIN G45–T98) 169 234 ‑0,2 0,0 ‑1,6
S:a Tillgång 1 758 476 0,0   ‑0,4
Hushållens konsumtionsutgifter 544 083 ‑1,7 ‑0,8 ‑0,5
Egentliga hushåll 529 618 ‑1,9 ‑0,8 ‑0,5
HIO [1] 14 465 8,1 0,1 0,2
Offentliga konsumtionsutgifter 318 343 ‑0,3 ‑0,1 ‑0,6
Staten 79 683 ‑0,5 0,0 ‑1,4
Kommunerna [2] 238 660 ‑0,2 0,0 ‑0,3
Fast bruttoinvestering 289 546 ‑0,9 ‑0,2 ‑0,4
Lagerinvestering [3] 14 189   ‑0,5 ‑1,5
Export 592 315 3,4 1,6 2,8
Varor (SPIN A01–F43) 425 336 4,8 1,6 4,1
Tjänster (SPIN G45–T98) 166 979 0,1 0,0 ‑0,5
S:a Användning 1 758 476 0,0   ‑0,4

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
 Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenKalenderkorrigerade värden
 Volymförändring, jmf med föregående kv, %Volymförändring, jmf med motsv. kv. föregående år, %
BNP till marknadspris 0,1 0,4
Varuproduktion (SNI A01-F43) 0,3 0,0
del tillv. industri (SNI C10-C33) 0,8 ‑0,3
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 0,2 1,0
S:a näringsliv [1] 0,2 0,6
Offentliga myndigheters produktion ‑0,2 ‑0,8
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] ‑0,5 ‑1,5

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med publiceringen av fjärde kvartalet 2019 som redovisades i februari. Det första kvartalet 2019 har reviderats upp med 0,4 procentenheter, det andra upp med 0,1, det tredje ned med 0,2 och det fjärde ned med 0,3 procentenheter. Helåret 2019 är oförändrat.

Som en följd av att nationalräkenskaperna genomgått en mindre översyn har samtliga kvartal från 1993 reviderats. Översynen omfattar bland annat förbättrad samordning mellan nationalräkenskaperna och betalningsbalansen.

Publikation

Ytterligare information om beräkningarna finns under:

Fördjupningstexter och kommentarer 

Förutom kvartalsberäkningarna har även årsberäkningen för 2018 publicerats, mer information finns i rapporten:

Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2018 (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende andra kvartalet 2020 kommer att publiceras 2020-08-05 kl. 09.30.

Ordinarie beräkning av det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras 2020-08-28 kl. 09.30.

Under juni månad kommer uppdaterade siffror över multifaktorproduktiviteten 1993-2018 att publiceras på www.scb.se/nr0103.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mickael Kyrlis

Telefon
010-479 49 81
E-post
mickael.kyrlis@scb.se