Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 1:a kvartalet 2022

BNP minskade under första kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-05-30 8.00

Sveriges BNP minskade med 0,8 procent under första kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Nedgången förklaras främst av exportnettot. Importen ökade betydligt mer än exporten. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2021 ökade BNP med 3,0 procent.

- BNP-tillväxten tappade ytterligare fart under det första kvartalet och minskade för första gången sedan fjärde kvartalet 2020. Nedgången var förhållandevis bred men den negativa nettoexporten var det som påverkade mest, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för första kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion minskade med 0,4 procent. Utgifter för fritid och underhållning bidrog mest till nedgången.
  • Den offentliga konsumtionen sjönk med 0,3 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter minskade med 0,1 procent och statens konsumtionsutgifter sjönk med 0,8 procent.
  • Lagerinvesteringarna höjde BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar minskade med 1,3 procent. Investeringarna tyngdes mest av maskininvesteringar.
  • Exporten steg med 1,0 procent och importen ökade med 2,8 procent. Sammantaget drog exportnettot ner BNP-tillväxten med 0,7 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet minskade med 0,8 procent. De varuproducerande branschernas produktion sjönk med 2,4 procent och de tjänsteproducerande branscherna var oförändrade. Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,3 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,8 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin minskade med 0,2 procent medan timmarna var oförändrade i näringslivet. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet minskade med 0,8 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,2 procent jämfört med första kvartalet 2021.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 8,1 miljarder kronor för första kvartalet 2022.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2021), miljarder kronor:

diagram

Försörjningsbalansen:
  Löpande priser, miljoner kronor Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Faktiska värden
  2022 kv 1 Volymförändring, jmf med föregående kv, % Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheter Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 371 488 ‑0,8 ‑0,8 3,5
Import 651 995 2,8 ‑1,1 7,9
Varor (SPIN A01–F43) 462 809 2,0 ‑0,6 3,2
Tjänster (SPIN G45–T98) 189 186 4,3 ‑0,6 20,2
S:a Tillgång 2 023 483 0,2   4,7
Hushållens konsumtionsutgifter 603 353 ‑0,4 ‑0,2 6,0
Egentliga hushåll 587 985 ‑0,4 ‑0,2 6,1
HIO [1] 15 368 ‑0,5 0,0 2,3
Offentliga konsumtionsutgifter 347 045 ‑0,3 ‑0,1 0,3
Staten 89 410 ‑0,8 ‑0,1 ‑0,4
Kommunerna [2] 257 635 ‑0,1 0,0 0,5
Fast bruttoinvestering 344 584 ‑1,3 ‑0,3 1,5
Lagerinvestering [3]  29 751   0,5  
Export 698 750 1,0 0,4 5,7
Varor (SPIN A01–F43) 516 669 1,1 0,4 3,6
Tjänster (SPIN G45–T98) 182 081 0,7 0,1 11,7
S:a Användning 2 023 483 0,2   4,7

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris ‑0,8 3,0
Varuproduktion (SNI A01-F43) ‑2,4 0,5
del tillv. industri (SNI C10-C33) ‑2,9 0,3
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 0,0 5,9
S:a näringsliv [1] ‑0,8 3,9
Offentliga myndigheters produktion ‑0,3 ‑0,5
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] ‑0,2 ‑0,3

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med föregående publicering. För 2021 har samtliga kvartal reviderats upp, första med 0,1 procentenheter, andra och tredje med 0,3 och det fjärde med 0,6 procentenheter. BNP-utvecklingen för helåret 2021 har reviderats upp med 0,3 procentenheter till 5,1 procent. Även 2020 har reviderats som en följd av den detaljerade årsberäkningen. Helåret 2020 har höjts med 0,7 procentenheter till -2,2 procent.

Publikation

Mer information finns i fördjupningstexten under nedanstående länk:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende andra kvartalet 2022 publiceras 2022-07-28 kl. 8.00.

Ordinarie beräkning av andra kvartalet 2022 publiceras 2022-08-29 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Neda Shahbazi, nationalekonom

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Mikael Mellberg, nationalekonom

Telefon
010-479 41 49
E-post
mikael.mellberg@scb.se