Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2018:

BNP steg med 1,0 procent jämfört med första kvartalet 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-07-30 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,0 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2018. Det var främst hushållskonsumtionen som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2017 steg BNP med 3,3 procent.

Den här publiceringen avser den tidiga sammanställningen av nationalräkenskaperna som bara görs för andra kvartalet. Den är baserad på ett mer begränsat underlag än den ordinarie beräkningen som publiceras i september.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion ökade med 0,9 procent andra kvartalet säsongrensat jämfört med första kvartalet 2018. Hushållens konsumtionsutgifter för transporter och fordon bidrog mest till ökningen. Totalt bidrog hushållens konsumtion med 0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentlig konsumtion ökade med 0,2 procent jämfört med första kvartalet. Statens konsumtionsutgifter minskade med 0,4 procent och de kommunala myndigheternas konsumtion ökade med 0,4 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-tillväxten.

Lagerinvesteringarna bidrog till BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,2 procent jämfört med första kvartalet. Det förklarades främst av minskade investeringar i immateriella tillgångar. Bostadsinvesteringarna planade ut och minskade något. Sammantaget påverkade fasta bruttoinvesteringar inte nämnvärt BNP-tillväxten.

Exporten ökade med 0,5 procent jämfört med första kvartalet. Det bidrog till BNP-tillväxten med 0,2 procentenheter. Exporten av tjänster ökade med 0,1 procent. Exporten av varor ökade med 0,7 procent.

Importen minskade med 0,1 procent. Importen av varor ökade med 0,7 procent. Importen av tjänster minskade med 2,1 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 0,2 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,2 procent jämfört med första kvartalet. I de varuproducerande branscherna steg produktionen med 0,7 procent. De tjänsteproducerande branscherna ökade med 1,5 procent, där parti- och detaljhandel stod för det största bidraget.

Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,6 procent jämfört med det första kvartalet.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,3 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 1,0 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,0 procent och inom de offentliga myndigheterna med 0,9 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal.

Revideringar

I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har inga tidigare kvartal reviderats vid detta beräkningstillfälle. Kalenderkorrigerade och säsongrensade värden uppdateras dock vid varje kvartalsberäkning för hela perioden från och med 1980.

Den ordinarie beräkningen av andra kvartalet och årsräkenskaperna kommer att publiceras 2018-09-13 klockan 09.30. I samband med detta kommer några revideringar att göras i tidigare årsberäkningar. För det första kommer produktion och förbrukning för skadeförsäkringsbranschen att revideras för år 2015 på grund av ett beräkningsfel. Utöver det revideras produktion och investeringar avseende egenproducerad programvara för egen slutlig användning för perioden 1993–2015 samt konstnärliga original för perioden 2002–2015. Revideringarna görs för att uppfylla ENS 2010. Årsberäkningen för 2015 revideras även med avseende på den arbetstid som används för utveckling av egenproducerad programvara för egen slutlig användning på grund av ett beräkningsfel. Den sammantagna effekten på BNP blir i genomsnitt ungefär 3 miljarder kronor per år 1993–2015 och som mest 4,5 miljarder kronor.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2017), miljarder kronor

Diagram

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter
BNP från användningssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:2
BNP till marknadspris
0,4 1,1 0,7 0,8 0,8 1,0
Import
-0,7 -1,0 -0,4 -0,3 -0,3 0,0
Hushållens konsumtionsutgifter (1)
0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4
Offentliga konsumtionsutgifter
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Fast bruttoinvestering
0,4 0,6 0,8 -0,3 0,6 0,0
Lagerinvestering (2)
0,5 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,3
Export
-0,2 1,3 0,1 0,9 -0,1 0,2

(1) Inklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från användningssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:2
BNP till marknadspris
0,4 1,1 0,7 0,8 0,8 1,0
Import
1,8 2,3 0,9 0,7 0,6 -0,1
Varor (SPIN A01-F43)
0,7 1,8 1,3 1,7 1,5 0,7
Tjänster (SPIN G45-T98)
4,1 3,6 0,0 -1,7 -1,4 -2,1
 
           
Hushållens
           
konsumtionsutgifter
0,9 0,5 0,4 0,7 0,8 0,9
Egentliga hushåll
0,9 0,5 0,4 0,7 0,8 1,0
HIO (1)
0,2 -0,1 0,4 0,3 0,0 0,2
Offentliga
           
konsumtionsutgifter
0,2 0,2 0,4 0,1 0,0 0,2
Staten
-0,7 0,0 0,2 -0,6 -0,1 -0,4
Kommunerna (2)
0,5 0,3 0,5 0,4 0,1 0,4
Fast bruttoinvestering
1,7 2,4 3,3 -1,0 2,5 -0,2
Lagerinvestering (3) (4)
10 126 9 090 7 385 8 692 10 309 14 039
Export
-0,6 2,8 0,3 1,9 -0,2 0,5
Varor (SPIN A01-F43)
0,6 2,5 1,2 2,6 0,1 0,7
Tjänster (SPIN G45-T98)
-3,0 3,5 -1,8 0,5 -0,9 0,1

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från produktionssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:2
BNP till marknadspris
0,4 1,1 0,7 0,8 0,8 1,0
Därav
           
Varuproduktion (SNI A01-F43)
1,4 2,7 0,6 1,0 0,8 0,7
del tillv. industri (SNI C10-C33)
1,9 1,6 0,4 1,9 0,4 0,9
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
0,0 0,5 1,1 0,8 1,4 1,5
S:a näringsliv (1)
0,4 1,2 0,9 0,9 1,2 1,2
Offentliga myndigheters produktion
0,9 0,4 0,3 0,2 -0,4 0,6
 
           
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
1,5 0,2 0,6 0,9 0,1 1,0

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor
BNP från användningssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:22018 Kv 2
BNP till marknadspris
3,3 1,2 2,2 2,5 2,8 3,8 1 236 907
Import
5,4 3,6 5,3 5,1 4,0 2,8 513 705
Varor (SPIN A01-F43)
5,8 1,8 4,0 4,9 5,7 6,4 371 112
Tjänster (SPIN G45-T98)
4,3 7,9 8,2 5,6 0,1 -5,4 142 593
S:a Tillgång
3,9 1,9 3,1 3,2 3,2 3,5 1 750 612
 
             
Hushållens
             
konsumtionsutgifter
2,5 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 540 772
Egentliga hushåll
2,5 2,0 2,2 2,2 2,3 3,1 523 437
HIO (1)
1,7 0,4 1,1 1,0 0,3 1,0 17 335
Offentliga
             
konsumtionsutgifter
2,5 -2,0 0,8 0,4 0,0 1,3 312 456
Staten
-0,9 -3,8 -0,6 -1,8 -0,8 -0,7 79 348
Kommunerna (2)
3,6 -1,3 1,3 1,2 0,2 2,1 233 108
Fast bruttoinvestering
6,8 3,2 8,4 5,7 6,8 5,2 327 292
Lagerinvestering (3) (4)
0,4 -0,3 -0,1 0,5 0,0 0,5 5 179
Export
3,9 3,5 3,1 3,8 4,2 3,2 564 913
Varor (SPIN A01-F43)
5,1 3,6 4,9 6,2 5,7 5,4 405 499
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,1 3,3 -0,6 -1,1 0,6 -1,7 159 414
S:a Användning
3,9 1,9 3,1 3,2 3,2 3,5 1 750 612

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Redovisas som bidrag till BNP-utveklingen. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent
BNP från produktionssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:2
BNP till marknadspris
1,9 2,6 2,7 2,9 3,3 3,3
Därav
           
Varuproduktion (SNI A01-F43)
1,0 4,9 4,4 5,7 5,4 2,8
del Tillv. Ind (SNI C10-C33)
2,4 3,7 3,0 6,5 4,6 3,1
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
2,7 2,5 2,9 2,0 3,8 5,2
S:a näringsliv (1)
2,2 3,3 3,3 3,1 4,4 4,3
Offentliga myndigheters produktion
0,0 0,4 1,8 2,2 0,0 0,6
 
           
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
1,2 0,7 2,3 3,3 1,6 2,6

(1) Exklusive tullar och produktskatter. (2) I hela ekonomin.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
 2017:12017:22017:32017:42018:1
BNP i faktiska tal
         
Nuvarande publicering (30/07)
3,3 1,2 2,2 2,5 2,8
Föregående publicering (30/05)
3,3 1,2 2,2 2,5 2,8
Differens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BNP i säsongrensade tal
         
Nuvarande publicering (30/07)
0,4 1,1 0,7 0,8 0,8
Föregående publicering (30/05)
0,4 1,1 0,6 0,7 0,7
Differens
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993 och framåt finns i Excel på www.scb.se/nr0103 samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

2018-09-13 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Marcus van der Poll

Telefon
010-479 47 62
E-post
marcus.vanderpoll@scb.se