Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2020

BNP-indikatorn: Kraftig nedgång andra kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-08-05 9.30

Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent andra kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Det visar BNP-indikatorns tidiga sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2019 minskade BNP med 8,2 procent.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Säsongrensat och jämfört med det första kvartalet 2020 drivs huvuddelen av nedgången i BNP av fallande export och hushållskonsumtion. Nedgången i BNP är den största för ett enskilt kvartal perioden 1980 och framåt. BNP-indikatorn redovisar endast utvecklingen av total BNP och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet.

BNP, säsongrensad volymutveckling i procent. Streckad linje visar BNP-indikatorn
Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2020

För att redovisa ett entydigt resultat för BNP görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på -9,0 och en utveckling för produktionssidan på -6,6 procent. Båda jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på -7,8 procent.

Fördjupning

BNP-indikatorn är en tidig sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna och bygger på mer begränsade och preliminära underlag. För mer information om indikatorn, se BNP-indikatorn: Beräkningsrutiner och underlag eller artikel i Sveriges ekonomi statistiskt perspektiv.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Nästa publiceringstillfälle

Ordinarie beräkning avseende det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras 2020-08-28 kl. 09.30.

BNP-indikatorn publiceras nästa gång 2020-11-05 kl. 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Neda Shahbazi, nationalekonom

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se