Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2020

Historiskt stor BNP-nedgång andra kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-08-28 9.30

Sveriges BNP sjönk med 8,3 procent under andra kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2020. Nedgången var bred men tyngdes särskilt av exporten och hushållens konsumtion. Fallet i BNP är det största för ett enskilt kvartal i tidsserien som börjar 1980. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2019 minskade BNP med 7,7 procent.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras en gång per kvartal.

Utveckling för andra kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion minskade med 7,7 procent. Hushållens minskade konsumtion av hotell- och restaurangtjänster samt svensk konsumtion i utlandet bidrog mest till nedgången.
  • Den offentliga konsumtionen minskade med 2,4 procent. Statens konsumtionsutgifter ökade med 1,0 procent och de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter sjönk med 3,5 procent.
  • Lagerinvesteringarna höjde BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar sjönk med 4,5 procent. Nedgången förklaras främst av minskade investeringar i maskiner och inventarier.
  • Exporten minskade med 18,2 procent och importen minskade med 12,9 procent. Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 3,3 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet minskade med 9,8 procent. De varuproducerande branschernas produktion minskade med 14,4 procent, och de tjänsteproducerande branschernas med 7,4 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 4,2 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 1,4 procent, antalet arbetade timmar i hela ekonomin sjönk med 7,2 procent och i näringslivet med 9,8 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet var oförändrad.
  • Hushållens reala disponibla inkomster minskade med 7,8 procent jämfört med andra kvartalet 2019.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 55 miljarder kronor för andra kvartalet 2020. Det var 110 miljarder kronor lägre än motsvarande kvartal föregående år. Det är den största försämringen av det finansiella sparandet ett enskilt kvartal i tidsserien som börjar 1980.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2019), miljarder kronor:

Försörjningsbalansen:
 Löpande priser, miljoner kronorSäsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenFaktiska värden
 2020 Kv2Volymförändring, jmf med föregående kv, %Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheterVolymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 217 111 ‑8,3 ‑8,3 ‑7,3
Import 454 117 ‑12,9 5,5 ‑13,8
Varor (SPIN A01–F43) 307 180 ‑11,9 3,4 ‑12,9
Tjänster (SPIN G45–T98) 146 937 ‑15,0 2,1 ‑15,7
S:a Tillgång 1 671 228 ‑9,7   ‑9,2
Hushållens konsumtionsutgifter 536 985 ‑7,7 ‑3,4 ‑8,8
Egentliga hushåll 521 553 ‑7,9 ‑3,4 ‑8,9
HIO [1] 15 432 ‑2,7 0,0 ‑5,9
Offentliga konsumtionsutgifter 326 010 ‑2,4 ‑0,6 ‑0,9
Staten 84 859 1,0 0,1 2,7
Kommunerna [2] 241 151 ‑3,5 ‑0,7 ‑2,2
Fast bruttoinvestering 309 160 ‑4,5 ‑1,1 ‑5,3
Lagerinvestering [3] 1 963   0,1  
Export 497 110 ‑18,2 ‑8,8 ‑14,6
Varor (SPIN A01–F43) 351 362 ‑19,0 ‑6,5 ‑14,3
Tjänster (SPIN G45–T98) 145 748 ‑16,3 ‑2,3 ‑15,2
S:a Användning 1 671 228 ‑9,7   ‑9,2

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris ‑8,3 ‑7,7
Varuproduktion (SNI A01-F43) ‑14,4 ‑11,9
del tillv. industri (SNI C10-C33) ‑24,0 ‑21,5
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) ‑7,4 ‑8,1
S:a näringsliv [1] ‑9,8 ‑9,4
Offentliga myndigheters produktion ‑4,2 ‑3,7
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] ‑7,2 ‑7,7

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med publiceringen av första kvartalet 2020 som redovisades i maj. Det fjärde kvartalet 2019 har reviderats upp med 0,2 procentenheter och helåret 2019 har reviderats upp med 0,1 procentenheter. Första kvartalet 2020 har reviderats upp med 0,3 procentenheter.

Publikation

Ytterligare information om beräkningarna finns under:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras 2020-11-05 kl. 09.30.

Ordinarie beräkning av det tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras 2020-11-27 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Clara Modig

Telefon
010-479 47 47
E-post
clara.modig@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se