Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2021

Uppgång i BNP andra kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-08-27 9.30

Sveriges BNP ökade med 0,9 procent under andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Uppgången drevs främst av fasta bruttoinvesteringar och hushållens konsumtion. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2020 ökade BNP med 9,7 procent.

- BNP fortsatte att växa starkt under det andra kvartalet. Hushållens konsumtion och fasta bruttoinvesteringar bidrog till uppgången, säger Helena Kaplan, enhetschef på Nationalräkenskaperna.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för andra kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion ökade med 1,0 procent. Utländsk konsumtion i Sverige samt fritid och underhållning bidrog till uppgången.
  • Den offentliga konsumtionen steg med 0,8 procent. Statens konsumtionsutgifter ökade med 0,5 procent och de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter steg med 0,9 procent.
  • Lagerinvesteringarna höjde BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar ökade med 3,8 procent. Maskininvesteringarna bidrog mest till ökningen med 1,4 procentenheter.
  • Exporten minskade med 1,1 procent och importen ökade med 0,7 procent. Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 0,8 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet ökade med 0,6 procent. De varuproducerande branschernas produktion var oförändrad medan de tjänsteproducerande branscherna steg med 0,9 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,8 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,4 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin sjönk med 0,1 procent och i näringslivet med 0,6 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 1,2 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 10,1 procent jämfört med andra kvartalet 2020.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett överskott på 20,4 miljarder kronor för andra kvartalet 2021.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2020), miljarder kronor:

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2020), miljarder kronor:

Försörjningsbalansen:
 Löpande priser, miljoner kronorSäsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenFaktiska värden
 2021 kv2Volymförändring, jmf med föregående kv, %Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheterVolymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 367 048 0,9 0,9 10,2
Import 545 073 0,7 ‑0,3 17,8
Varor (SPIN A01–F43) 387 581 0,4 ‑0,1 21,6
Tjänster (SPIN G45–T98) 157 492 1,4 ‑0,2 9,7
S:a Tillgång 1 912 121 0,8   12,2
Hushållens konsumtionsutgifter 592 003 1,0 0,4 9,4
Egentliga hushåll 575 659 1,0 0,4 9,5
HIO [1] 16 344 1,4 0,0 5,3
Offentliga konsumtionsutgifter 352 876 0,8 0,2 5,1
Staten 91 759 0,5 0,0 3,3
Kommunerna [2] 261 117 0,9 0,2 5,7
Fast bruttoinvestering 351 114 3,8 0,9 10,2
Lagerinvestering [3] [4] 2 495   0,1  
Export 613 633 ‑1,1 ‑0,5 21,2
Varor (SPIN A01–F43) 454 778 ‑0,7 ‑0,2 24,0
Tjänster (SPIN G45–T98) 158 855 ‑2,3 ‑0,3 14,1
S:a Användning 1 912 121 0,8   12,2

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 0,9 9,7
Varuproduktion (SNI A01-F43) 0,0 15,1
del tillv. industri (SNI C10-C33) ‑0,6 30,4
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 0,9 10,1
S:a näringsliv [1] 0,6 11,7
Offentliga myndigheters produktion 0,8 5,3
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] ‑0,1 3,4

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med föregående publicering. För 2020 har andra kvartalet reviderats upp med 0,1 procentenheter och tredje kvartalet har reviderats ned med 0,1 procentenheter. BNP-utvecklingen för helåret 2020 är dock oförändrad. Första kvartalet 2021 har reviderats ned med 0,2 procentenheter.

Publikation

Mer information finns i fördjupningstexten under nedanstående länk:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende tredje kvartalet 2021 publiceras 2021-10-28 kl. 09.30.

Ordinarie beräkning av tredje kvartalet 2021 publiceras 2021-11-29 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Neda Shahbazi, nationalekonom

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Agnes Norberg

Telefon
010-479 40 15
E-post
agnes.norberg@scb.se