Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2022

BNP ökade under andra kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-08-29 8.00

Sveriges BNP ökade med 0,9 procent under andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Tillväxten drevs av fasta bruttoinvesteringar och ökad hushållskonsumtion. BNP-tillväxten hölls tillbaka av ett negativt exportnetto. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2021 ökade BNP med 3,8 procent.

- Efter ett förhållandevis svagt första kvartal tilltog BNP-tillväxten under andra kvartalet. Uppgången förklaras i huvudsak av investeringar i näringslivet samt av hushållens konsumtionsutgifter, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för andra kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion ökade med 1,6 procent. Utgifter för fritid och underhållning samt svensk konsumtion utomlands bidrog mest till uppgången.
  • Den offentliga konsumtionen minskade med 0,3 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter minskade med 0,5 procent medan statens konsumtionsutgifter steg med 0,2 procent.
  • Lagerinvesteringarna gav inget bidrag till BNP-tillväxten under andra kvartalet.
  • Fasta bruttoinvesteringar ökade med 3,3 procent. Uppgången förklarades främst av ökade investeringar i byggnader och anläggningar samt immateriella tillgångar.
  • Exporten steg med 1,1 procent och importen ökade med 2,5 procent. Sammantaget drog exportnettot ner BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet ökade sammantaget med 1,4 procent. De varuproducerande branschernas produktion ökade med 1,2 procent medan de tjänsteproducerande branscherna steg med 1,5 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,1 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,9 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 1,2 procent och i näringslivet steg timmarna med 1,5 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet minskade med 0,1 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster var oförändrade jämfört med andra kvartalet 2021.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett överskott på 81 miljarder kronor för andra kvartalet 2022. Det är ett förbättrat sparande jämfört med andra kvartalet 2021 då överskottet var 29 mdkr.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2021), miljarder kronor:

diagram

Försörjningsbalansen:
  Löpande priser, miljoner kronor Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Faktiska värden
  2022 kv 2 Volymförändring, jmf med föregående kv, % Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheter Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 513 879 0,9 0,9 3,4
Import 726 744 2,5 ‑1,1 9,9
Varor (SPIN A01–F43) 504 117 0,2 ‑0,1 2,2
Tjänster (SPIN G45–T98) 222 627 7,2 ‑1,0 29,5
S:a Tillgång 2 240 623 1,4   5,3
Hushållens konsumtionsutgifter 673 485 1,6 0,7 5,6
Egentliga hushåll 655 404 1,6 0,7 5,7
HIO [1] 18 081 1,4 0,0 4,0
Offentliga konsumtionsutgifter 369 624 ‑0,3 ‑0,1 ‑2,0
Staten 97 933 0,2 0,0 ‑1,4
Kommunerna [2] 271 691 ‑0,5 ‑0,1 ‑2,2
Fast bruttoinvestering 423 704 3,3 0,9 6,2
Lagerinvestering [3]  18 379   0,0  
Export 755 431 1,1 0,5 5,3
Varor (SPIN A01–F43) 548 376 ‑0,6 ‑0,2 0,9
Tjänster (SPIN G45–T98) 207 055 5,4 0,7 17,6
S:a Användning 2 240 623 1,4   5,3

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 0,9 3,8
Varuproduktion (SNI A01-F43) 1,2 2,0
del tillv. industri (SNI C10-C33) 0,7 1,1
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 1,5 7,5
S:a näringsliv [1] 1,4 5,6
Offentliga myndigheters produktion ‑0,1 ‑0,1
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] 1,2 2,9

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med föregående publicering. För 2021 har första och tredje kvartalen reviderats ned med 0,1 respektive 0,3 procentenheter, medan fjärde kvartalet har reviderats upp med 0,2 procentenheter. BNP-utvecklingen för helåret 2021 har inte reviderats. Första kvartalet 2022 har reviderats upp med 0,8 procentenheter.

Publikation

Mer information finns i fördjupningstexten under nedanstående länk:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-10-28 kl. 8.00.

Ordinarie beräkning av tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-11-29 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Neda Shahbazi, nationalekonom

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Mikael Mellberg, nationalekonom

Telefon
010-479 41 49
E-post
mikael.mellberg@scb.se