Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2018

BNP minskade med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-11-29 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 0,2 procent tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med andra kvartalet 2018. Det var främst hushållskonsumtionen som förklarade nedgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2017 steg BNP med 1,6 procent.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion minskade med 1,0 procent tredje kvartalet säsongrensat jämfört med andra kvartalet 2018. Hushållens konsumtion av transporter och fordon bidrog mest till nedgången. Totalt höll hushållens konsumtionsutgifter tillbaka BNP-utvecklingen med 0,5 procentenheter.

Offentlig konsumtion var sammantaget oförändrad jämfört med andra kvartalet. Statens konsumtionsutgifter ökade med 0,9 procent medan de kommunala myndigheternas konsumtion minskade med 0,3 procent. Den offentliga konsumtionen hade endast en marginell påverkan på BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringarna höll tillbaka BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,8 procent jämfört med andra kvartalet. Investeringar i immateriella tillgångar bidrog mest till uppgången. Sammantaget bidrog fasta bruttoinvesteringar till BNP-utvecklingen med 0,2 procentenheter.

Exporten ökade med 0,3 procent jämfört med andra kvartalet. Det bidrog till BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter. Exporten av tjänster ökade med 2,0 procent. Det var i första hand export av uthyrnings- och leasingtjänster som bidrog till uppgången. Exporten av varor minskade med 0,5 procent, där icke-varaktiga konsumtionsvaror bidrog mest till nedgången.

Importen minskade med 0,6 procent. Det bidrog till BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter. Importen av varor minskade med 1,2 procent. Det var i huvudsak importen av investeringsvaror som bidrog till nedgången. Importen av tjänster ökade med 0,9 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet minskade med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet. Det var en bred nedgång som bland annat drevs av handelsbranschen och tillverkningsindustrin. Produktionen i de varuproducerande branscherna minskade med 1,1 procent medan de tjänsteproducerande branscherna ökade med 0,3 procent.

Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,5 procent jämfört med andra kvartalet.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,3 procent tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,2 procent i jämförelse med föregående kvartal. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 0,3 procent. Inom de offentliga myndigheterna var antalet arbetade timmar i stort oförändrat. Arbetsproduktiviteten i näringslivet minskade med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 5,4 procent i löpande priser tredje kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2017. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 2,4 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 20 miljarder kronor och var 50 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, var 5,4 procent. Sparkvoten, inklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, var 11,8 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett överskott på 5,9 miljarder kronor. Det var en försämring med 10,5 miljarder kronor jämfört med tredje kvartalet 2017. Statens finansiella sparande visade ett överskott med 18,5 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett underskott med 1,4 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett underskott med 7,4 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 3,8 miljarder kronor.

Revideringar

Säsongrensad BNP-utveckling för det första kvartalet 2018 har reviderats upp med 0,3 procentenheter. Utvecklingen det andra kvartalet har samtidigt reviderats ned med 0,3 procentenheter.

I likhet med publiceringen av tredje kvartalet tidigare år har kvartalen 2017 reviderats till följd av att mer fullständiga underlag för offentlig verksamhet blivit tillgängliga. Det första kvartalet 2017 har i faktiska tal reviderats ned med 0,1 procentenheter i jämförelse med samma kvartal föregående år. Utvecklingen för helåret 2017 påverkas endast marginellt.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande för helåret 2017 reviderades ned med 2,5 miljarder kronor. För utlandssektorn har nya underlag från betalningsbalansen lett till revideringar avseende 2015–2017 vilket innebär att bruttonationalinkomsten (BNI) har reviderats ned med 11 miljarder kronor 2015, ned med 18 miljarder kronor 2016 samt upp med 5 miljarder kronor 2017.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2017), miljarder kronor

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2017), miljarder kronor

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter
BNP från användningssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:22018:3
BNP till marknadspris
0,2 1,2 0,7 0,6 0,8 0,5 -0,2
Import
-0,4 -0,8 -0,8 -0,3 -0,2 -0,1 0,3
Hushållens konsumtionsutgifter (1)
0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,3 -0,5
Offentliga konsumtionsutgifter
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
Fast bruttoinvestering
0,5 0,5 0,9 -0,3 0,9 -0,2 0,2
Lagerinvestering (2)
0,1 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,4 -0,4
Export
-0,3 1,1 -0,1 1,0 -0,1 0,1 0,1

(1) Inklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från användningssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:22018:3
BNP till marknadspris
0,2 1,2 0,7 0,6 0,8 0,5 -0,2
Import
1,1 1,9 2,0 0,7 0,5 0,3 -0,6
Varor (SPIN A01-F43)
0,3 1,0 2,7 1,7 0,8 1,0 -1,2
Tjänster (SPIN G45-T98)
3,0 3,8 0,4 -1,6 -0,1 -1,1 0,9
Hushållens konsumtionsutgifter
0,7 0,3 1,0 0,6 0,2 0,7 -1,0
Egentliga hushåll
0,8 0,3 1,0 0,6 0,2 0,7 -1,1
HIO (1)
0,1 -0,1 0,3 0,5 0,0 0,3 0,5
Offentliga konsumtionsutgifter
-0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 0,5 0,0
Staten
-0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,9
Kommunerna (2)
-0,1 0,0 1,0 0,1 0,1 0,6 -0,3
Fast bruttoinvestering
2,2 2,0 3,6 -1,1 3,5 -0,9 0,8
Lagerinvestering (3) (4)
6 187 8 099 8 832 7 529 8 699 13 144 9 007
Export
-0,6 2,6 -0,1 2,3 -0,2 0,2 0,3
Varor (SPIN A01-F43)
1,1 1,9 0,8 3,1 -0,3 1,1 -0,5
Tjänster (SPIN G45-T98)
-4,3 4,1 -2,1 0,5 0,0 -2,0 2,0

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent

BNP från produktionssidan

2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2 2018:3
BNP till marknadspris
0,2 1,2 0,7 0,6 0,8 0,5 -0,2
Därav
             
Varuproduktion (SNI A01-F43)
2,1 2,4 0,6 0,8 1,4 -0,4 -1,1
del tillv. industri (SNI C10-C33)
3,2 1,4 0,0 1,7 1,6 -0,1 -0,8
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
-0,5 1,0 0,9 0,5 1,1 1,0 0,3
S:a näringsliv (1)
0,0 1,5 0,8 0,6 1,2 0,5 -0,2
Offentliga myndigheters produktion
0,6 0,4 0,6 0,3 -0,7 0,3 -0,5
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
1,5 0,0 0,8 0,8 0,1 0,7 0,2

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor
BNP från användningssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:22018:32018 Kv 3
BNP till marknadspris
2,9 1,2 2,1 2,2 2,9 3,2 1,6 1 146 272
Import
5,1 3,5 5,4 5,0 4,4 4,4 0,9 512 384
Varor (SPIN A01-F43)
5,6 1,8 3,6 5,0 5,4 7,7 1,9 352 446
Tjänster (SPIN G45-T98)
3,8 7,6 9,4 4,7 1,9 -3,0 -1,2 159 938
S:a Tillgång
3,6 1,9 3,1 3,0 3,3 3,5 1,4 1 658 656
Hushållens konsumtionsutgifter
2,5 1,9 2,1 2,4 2,0 2,7 0,3 518 902
Egentliga hushåll
2,5 1,9 2,2 2,4 2,1 2,8 0,2 502 953
HIO (1)
1,4 -0,1 0,8 1,3 0,6 0,7 2,0 15 949
Offentliga konsumtionsutgifter
2,2 -2,5 0,4 0,2 -0,1 2,1 0,5 305 948
Staten
-0,5 -3,9 -0,8 -0,8 -1,2 -0,9 1,3 75 990
Kommunerna (2)
3,2 -2,0 0,7 0,5 0,3 3,2 0,2 229 958
Fast bruttoinvestering
7,0 3,3 8,4 5,8 7,8 5,5 2,3 280 464
Lagerinvestering (3) (4)
0,0 0,1 0,0 0,4 0,2 0,5 0,0 7 066
Export
4,0 2,9 2,6 3,4 4,0 2,8 2,4 546 276
Varor (SPIN A01-F43)
5,1 3,5 5,0 6,2 4,8 5,6 3,4 377 501
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,4 1,8 -1,8 -2,2 2,0 -3,4 0,5 168 775
S:a Användning
3,6 1,9 3,1 3,0 3,3 3,5 1,4 1 658 656

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Redovisas som bidrag till BNP-utveklingen. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent

BNP från produktionssidan

2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2 2018:3
BNP till marknadspris
1,5 2,6 2,5 2,7 3,3 2,7 1,6
Därav
             
Varuproduktion (SNI A01-F43)
1,2 5,1 4,5 5,7 5,9 2,3 0,2
del Tillv. Ind (SNI C10-C33)
3,0 4,0 3,4 6,5 5,5 3,0 1,9
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
2,2 2,5 2,6 1,5 3,6 3,8 2,9
S:a näringsliv (1)
2,0 3,4 3,2 2,8 4,4 3,3 2,0
Offentliga myndigheters produktion
-0,4 0,0 1,6 2,6 -0,1 0,5 -0,7
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
2,1 0,8 2,3 3,3 1,7 2,5 1,8

(1) Exklusive tullar och produktskatter. (2) I hela ekonomin.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
  2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2
BNP i faktiska tal
           
Nuvarande publicering (29/11)
2,9 1,2 2,1 2,2 2,9 3,2
Föregående publicering (13/09)
3,0 1,2 2,1 2,2 2,3 3,0
Differens
-0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2
BNP i säsongrensade tal
           
Nuvarande publicering (29/11)
0,2 1,2 0,7 0,6 0,8 0,5
Föregående publicering (13/09)
0,4 1,1 0,4 0,7 0,5 0,8
Differens
-0,2 0,1 0,3 -0,1 0,3 -0,3

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993 och framåt finns i Excel på Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-02-28 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se