Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2019

BNP växte tredje kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-11-29 9.30

Sveriges tillväxt under tredje kvartalet 2019 var 0,3 procent, säsongrensat och jämfört med andra kvartalet 2019. Det var främst exporten som förklarade uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2018 ökade BNP med 1,6 procent.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras en gång per kvartal.

Utveckling för tredje kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion ökade med 0,4 procent. Hushållens konsumtion utomlands bidrog mest till uppgången.
  • Den offentliga konsumtionen ökade med 0,2 procent. Statens konsumtionsutgifter ökade med 0,1 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter ökade med 0,2 procent.
  • Lagerinvesteringarna höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,4 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,5 procent. Uppgången förklaras främst av ökade investeringar i transportmedel.
  • Exporten ökade med 1,4 procent, medan importen ökade med 0,8 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet ökade med 0,6 procent. De varuproducerande branschernas produktion var oförändrad, medan de tjänsteproducerande branschernas produktion ökade med 0,9 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,4 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,2 procent och antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,2 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet steg med 0,1 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2018.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett överskott på 0,4 miljarder kronor.
BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2018), miljarder kronor

BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2018), miljarder kronor

Försörjningsbalansen:
 Löpande priser, miljoner kronorSäsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenFaktiska värden
 2019 Kv3Volymförändring, jmf med föregående kv, %Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheterVolymförändring, jmf med motsv. kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 199 479 0,3 0,3 2,0
Import 538 714 0,8 ‑0,4 4,3
Varor (SPIN A01–F43) 353 068 0,8 ‑0,2 3,0
Tjänster (SPIN G45–T98) 185 646 0,9 ‑0,1 6,9
S:a Tillgång 1 738 193 0,4   2,7
Hushållens konsumtionsutgifter 552 798 0,4 0,2 1,6
Egentliga hushåll 538 160 0,4 0,2 1,7
HIO [1] 14 638 0,2 0,0 ‑0,7
Offentliga konsumtionsutgifter 319 708 0,2 0,0 0,7
Staten 80 201 0,1 0,0 ‑0,5
Kommunerna [2] 239 507 0,2 0,0 1,1
Fast bruttoinvestering 290 125 0,5 0,1 0,0
Lagerinvestering [3] [4] ‑8 296   ‑0,4  
Export 583 858 1,4 0,7 6,8
Varor (SPIN A01–F43) 393 304 0,2 0,1 4,0
Tjänster (SPIN G45–T98) 190 554 4,3 0,6 13,2
S:a Användning 1 738 193 0,4   2,7

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
 Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenKalenderkorrigerade värden
 Volymförändring, jmf med föregående kv, %Volymförändring, jmf med motsv. kv föregående år, %
BNP till marknadspris 0,3 1,6
Varuproduktion (SNI A01-F43) 0,0 2,1
del tillv. industri (SNI C10-C33) 0,1 1,4
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 0,9 2,5
S:a näringsliv [1] 0,6 2,4
Offentliga myndigheters produktion ‑0,4 ‑0,7
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] 0,2 0,3

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

Jämfört med publiceringen av det andra kvartalet 2019 i september har BNP-utvecklingen i faktiska tal för det första kvartalet 2019 reviderats ned med 0,3 procentenheter. Det andra kvartalet har reviderats ned med 0,1 procentenheter. I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har även kvartalen för 2018 reviderats i samband med detta beräkningstillfälle. Mer information om genomförda revideringar återfinns under revideringsavsnittet i publikationen Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal, se nedan.

Publicering

I samband med denna publicering finns de aktuella kvartalstabellerna från 1980 och framåt i Excel på Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar samt i de statistiska databaserna.

Publikation

Ytterligare information om beräkningarna finns i:

Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal

Nästa publiceringstillfälle

Beräkning av det fjärde kvartalet 2019 kommer att publiceras 2020-02-28 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mickael Kyrlis

Telefon
010-479 49 81
E-post
mickael.kyrlis@scb.se