Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2020

BNP-indikatorn: Rekyl i tredje kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2020-11-05 9.30

Sveriges ekonomi växte med 4,3 procent tredje kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med andra kvartalet. Det visar BNP-indikatorns tidiga sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2019 minskade BNP med 3,5 procent.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Säsongrensat och jämfört med det andra kvartalet 2020 drivs uppgången till stor del av en stigande varuexport. Säsongrensade BNP-tillväxten på 4,3 procent jämfört med det andra kvartalet är den högsta för ett enskilt kvartal vi kan se i våra tidsserier som sträcker sig till 1980. Uppgången sker från en låg nivå och innebär att svensk ekonomi har tagit igen runt hälften av andra kvartalets stora nedgång. BNP-indikatorn redovisar endast utvecklingen av total BNP och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet.

BNP, säsongrensad volymutveckling i procent. Streckad linje visar BNP-indikatorn
Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2020

För att redovisa ett entydigt resultat för BNP görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på -4,3 och en utveckling för produktionssidan på -2,7. Båda jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på -3,5 procent. Kvartalet hade ingen kalendereffekt.

Fördjupning

BNP-indikatorn är en tidig sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna och bygger på mer begränsade och preliminära underlag. För mer information om indikatorn, se BNP-indikatorn: Beräkningsrutiner och underlag eller artikel i Sveriges ekonomi statistiskt perspektiv.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Nästa publiceringstillfälle

Ordinarie beräkning avseende det tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras 2020-11-27 kl. 9.30.

BNP-indikatorn publiceras nästa gång 2021-02-01 kl. 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Neda Shahbazi, statistiker

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se