Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2022. Korrigerad 2022-11-29 kl.14.00

Uppgång i BNP tredje kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-11-29 14.00

Sveriges BNP ökade med 0,6 procent under tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Uppgången drevs till stor del av fasta bruttoinvesteringar. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2021 ökade BNP med 2,5 procent.

- BNP fortsatte att växa under det tredje kvartalet. Fasta bruttoinvesteringar bidrog mycket till uppgången, med en stark utveckling inom maskininvesteringar säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för tredje kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion minskade med 0,2 procent. Minskade utgifter för livsmedel samt för möbler och inredningsartiklar bidrog mest till nedgången.
  • Den offentliga konsumtionen steg med 0,4 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter steg med 0,1 procent medan statens konsumtionsutgifter ökade med 1,1 procent.
  • Lagerinvesteringarna höjde BNP-tillväxten med 0,4 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar ökade med 1,2 procent. Investeringar i maskiner bidrog mest till uppgången.
  • Exporten steg med 0,5 procent och importen ökade med 1,0 procent. Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 0,2 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet ökade med 1,0 procent. De varuproducerande branschernas produktion ökade med 2,5 procent och de tjänsteproducerande branscherna steg med 0,3 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,6 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,5 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin steg med 0,8 procent och med 0,7 procent inom näringslivet. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,4 procent, drivet av varuproducerande branscher.
  • Hushållens reala disponibla inkomster minskade med 2,4 procent jämfört med tredje kvartalet 2021.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett litet överskott på 0,2 miljarder kronor för tredje kvartalet 2022. Det är ett försämrat sparande jämfört med tredje kvartalet 2021 då överskottet var 8,2 mdkr.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2021), miljarder kronor:

diagram

Försörjningsbalansen:
  Löpande priser, miljoner kronor Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Faktiska värden
  2022 kv 3 Volymförändring, jmf med föregående kv, % Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheter Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 437 467 0,6 0,6 2,5
Import 717 931 1,0 ‑0,4 7,9
Varor (SPIN A01–F43) 496 021 1,2 ‑0,3 4,8
Tjänster (SPIN G45–T98) 221 910 0,5 ‑0,1 14,6
S:a Tillgång 2 155 398 0,7   4,1
Hushållens konsumtionsutgifter 658 436 ‑0,2 ‑0,1 0,5
Egentliga hushåll 641 889 ‑0,2 ‑0,1 0,4
HIO [1] 16 547 1,1 0,0 3,8
Offentliga konsumtionsutgifter 366 260 0,4 0,1 0,3
Staten 95 518 1,1 0,1 3,3
Kommunerna [2] 270 742 0,1 0,0 ‑0,8
Fast bruttoinvestering 380 480 1,2 0,3 6,2
Lagerinvestering [3]  24 726   0,4  
Export 725 496 0,5 0,2 5,2
Varor (SPIN A01–F43) 526 396 2,0 0,6 5,0
Tjänster (SPIN G45–T98) 199 100 ‑3,0 ‑0,4 5,6
S:a Användning 2 155 398 0,7   4,1

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 0,6 2,5
Varuproduktion (SNI A01-F43) 2,5 4,7
del tillv. industri (SNI C10-C33) 3,6 6,0
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 0,3 3,5
S:a näringsliv [1] 1,0 3,9
Offentliga myndigheters produktion 0,6 1,3
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] 0,8 3,1

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med föregående publicering. För 2021 har första, andra och tredje kvartalet reviderats ned med 0,1 procentenheter respektive och fjärde kvartalet har reviderats upp med 0,2 procentenheter. Helåret 2021 är oförändrat.

Första kvartalet 2022 har reviderats upp med 0,1 procentenheter mätt i faktiska tal medan andra kvartalet 2022 är oförändrat jämfört med föregående publicering.

Publikation

Mer information finns i fördjupningstexten under nedanstående länk:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende fjärde kvartalet 2022 publiceras 2023-01-30 kl. 08.00.

Ordinarie beräkning av fjärde kvartalet 2022 publiceras 2023-02-28 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Mikael Mellberg, nationalekonom

Telefon
010-479 41 49
E-post
mikael.mellberg@scb.se

Neda Shahbazi, nationalekonom

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se