Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2017:

BNP steg med 0,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-02-28 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,9 procent fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet. Det var främst exporten som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2016 steg BNP med 3,3 procent. BNP för helåret 2017 var 2,4 procent högre än år 2016.

Procenttalen avser säsongsrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion ökade med 0,6 procent fjärde kvartalet säsongsrensat jämfört med tredje kvartalet 2017. Störst uppgång var det för konsumtion av hotell- och restaurangtjänster. Totalt bidrog hushållens konsumtion med 0,3 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentlig konsumtion steg med 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet. Statens konsumtion minskade med 0,3 procent och de kommunala myndigheternas konsumtion ökade med 0,4 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-tillväxten.

Lagerinvesteringarna bidrog till BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 1,3 procent jämfört med tredje kvartalet. Byggnader och anläggningar utom bostäder samt maskiner och inventarier bidrog till nedgången. Sammantaget höll fasta bruttoinvesteringar tillbaka BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter.

Exporten ökade med 2,4 procent jämfört med tredje kvartalet. Det gav ett bidrag till BNP-tillväxten med 1,1 procentenheter. Exporten av varor steg med 3,2 procent. Det var i första hand investeringsvaror som bidrog till uppgången. Exporten av tjänster ökade med 0,7 procent.

Importen ökade med 1,2 procent. Det höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter. Importen av varor ökade med 2,0 procent. Det var i huvudsak investeringsvaror som bidrog till ökningen. Importen av tjänster minskade med 0,6 procent, främst till följd av svensk konsumtion i utlandet. Sammantaget bidrog exportnettot till BNP-tillväxten med 0,6 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,9 procent jämfört med tredje kvartalet. I de varuproducerande branscherna steg produktionen med 1,3 procent. Främst var det tillverkningsindustrin som bidrog till uppgången. De tjänsteproducerande branscherna ökade med 0,6 procent.

Produktionen inom de offentliga myndigheterna steg med 0,6 procent jämfört med det tredje kvartalet.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,4 procent fjärde kvartalet, säsongsrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 1,0 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,1 procent. Inom de offentliga myndigheterna var uppgången 0,8 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet minskade med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 5,0 procent i löpande priser fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,5 procent. Hushållssektorns finansiella sparande minskade med 4,2 miljarder kronor och uppgick till 18 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 0,6 procent. Sparkvoten, inklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 7,0 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett underskott på 13,6 miljarder kronor. Det var en förbättring med 1,2 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2016. Statens finansiella sparande visade ett överskott med 7,9 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett underskott med 2,8 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett underskott med 10,9 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 7,9 miljarder kronor.

Helåret 2017 ökade BNP med 2,4 procent jämfört med 2016

Procenttalen avser volymförändringar i faktiska tal jämfört med föregående år om inget annat anges.

Hushållens konsumtion ökade med 2,4 procent. Störst uppgång var det för svensk konsumtion i utlandet. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med 1,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentlig konsumtion ökade med 0,4 procent. Kommunernas och landstingens konsumtion steg med 1,2 procent och statens konsumtion minskade med 1,8 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog till med 0,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 6,0 procent. Totala fasta bruttoinvesteringar drog upp BNP-utvecklingen med 1,5 procentenheter.

Lagerinvesteringarna höjde BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Exporten ökade med 3,7 procent och importen ökade med 5,0 procent. Exportnettot höll tillbaka BNP-utvecklingen med 0,3 procent.

Produktionen inom näringslivet ökade med 2,9 procent. De varuproducerande branscherna ökade sin produktion med 3,8 procent och de tjänsteproducerande branscherna ökade sin med 2,4 procent. Offentliga myndigheters produktion ökade med 0,7 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 2,3 procent och antalet arbetade timmar ökade med 1,2 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,0 procent. I offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 1,8 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 1,9 procent.

År 2017 uppgick hushållssektorns disponibla inkomster till 2247 miljarder kronor vilket var en ökning med 3,9 procent i löpande priser jämfört med 2016. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 2,2 procent.

Hushållens finansiella sparande minskade med 15 miljarder kronor och uppgick till 293 miljarder kronor i löpande priser år 2017. Sparkvoten, beräknad exklusive premie- och tjänstepensionssparande uppgick till 9,6 procent. Sparkvoten, inklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 15,9 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande uppgick till 51,8 miljarder kronor under 2017 (1,1 procent av BNP). Överskottet var 0,4 miljarder kronor lägre jämfört med 2016 då det finansiella sparandet uppgick till 52,2 miljarder kronor (1,2 procent av BNP).

Revideringar

För 2017 har den säsongrensade BNP-utvecklingen för första kvartalet reviderats ned med 0,1 procentenheter jämfört med publiceringen i november 2017. Uppgifter avseende inkomster och sparande har reviderats för perioden första kvartalet 2011 till tredje kvartalet 2017. Revideringarna beror främst på nya uppgifter för offentlig förvaltning för åren 2015-2017 samt Betalningsbalansen för åren 2011-2017.

Aktuellt

I samband med denna publicering redovisas även Input-Output-tabeller för år 2015. Tabellerna finns tillgängliga under Tabeller och diagram på http://www.scb.se/nr0103.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2016), miljarder kronor

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter

BNP från användningssidan

2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2017:1 2017:2 2017:3 2017:4
BNP till marknadspris
0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 1,2 0,8 0,9
Import
0,4 0,2 -0,4 -0,3 -0,7 -0,8 -0,6 -0,5
Hushållens konsumtionsutgifter
0,4 -0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3
Offentliga konsumtionsutgifter
0,2 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Fast bruttoinvestering
0,0 0,4 0,0 0,3 0,6 0,3 0,9 -0,3
Lagerinvestering (1)
-0,2 0,2 -0,1 -0,5 0,5 0,0 0,0 0,3
Export
-0,3 -0,3 1,0 0,6 -0,4 1,3 0,1 1,1

(1) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent

BNP från användningssidan

2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2017:1 2017:2 2017:3 2017:4
BNP till marknadspris
0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 1,2 0,8 0,9
Import
-0,9 -0,4 1,0 0,8 1,7 2,0 1,4 1,2
Varor (SNI A01-F43)
0,9 -0,1 1,0 0,8 1,1 1,6 1,4 2,0
Tjänster (SNI G45-T98)
-3,0 -1,0 1,0 0,8 3,1 2,9 1,3 -0,6
 
               
Hushållens
               
konsumtionsutgifter
0,8 -0,6 0,4 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6
Egentliga hushåll
0,9 -0,6 0,4 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6
HIO (2)
0,0 0,3 0,4 0,4 0,1 -0,1 0,4 0,4
Offentliga
               
konsumtionsutgifter
0,7 0,8 -0,4 0,2 0,1 0,3 0,5 0,2
Staten
0,8 0,5 -1,3 -0,6 -0,5 -0,2 0,1 -0,3
Kommunerna
0,7 1,0 -0,1 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4
Fast bruttoinvestering
0,2 1,9 -0,2 1,3 2,5 1,3 3,8 -1,3
Lagerinvestering (1) (3)
7 745 10 430 9 255 3 494 8 778 8 596 8 462 11 443
Export
-0,7 -0,7 2,2 1,4 -0,8 2,9 0,2 2,4
Varor (SNI A01-F43)
0,5 -1,0 1,8 1,4 0,3 2,6 1,2 3,2
Tjänster (SNI G45-T98)
-2,9 -0,1 3,0 1,3 -3,2 3,4 -1,8 0,7

(1) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden (1), volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent

BNP från produktionssidan

2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2017:1 2017:2 2017:3 2017:4
BNP till marknadspris
0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 1,2 0,8 0,9
Därav
               
Varuproduktion (SNI A01-F43)
0,7 -1,6 1,2 0,1 1,2 2,3 0,9 1,3
del Tillv. Ind (SNI C10-C33)
0,2 -1,0 1,5 -0,5 1,6 1,6 0,7 2,0
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
0,3 1,5 0,3 0,9 0,2 0,8 0,9 0,6
S:a näringsliv (2)
0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 1,3 0,9 0,9
Offentliga myndigheters produktion
0,3 0,5 -0,3 0,0 0,1 0,8 0,7 0,6
 
               
Arbetsinsats, arbetade timmar
1,0 1,1 -1,0 0,2 0,9 0,6 0,7 1,0

(1) Säsongrensad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av återkommande variationer under året. (2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor

BNP från användningssidan

2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2017: 4
BNP till marknadspris
3,5 4,6 2,6 2,3 3,2 1,1 2,5 2,8 1 222 053
Import
4,0 6,3 2,1 1,3 5,2 3,8 5,6 5,4 505 533
Varor (SPIN A01-F43)
5,2 8,3 2,9 3,8 5,6 1,6 3,9 5,5 352 769
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,3 1,8 0,4 -3,9 4,2 8,7 9,2 5,2 152 764
S:a Tillgång
3,6 5,1 2,4 2,0 3,8 1,9 3,4 3,6 1 727 586
 
                 
Hushållens
                 
konsumtionsutgifter
3,4 2,2 1,6 1,5 2,1 2,3 2,7 2,4 525 542
Egentliga hushåll
3,5 2,3 1,6 1,5 2,1 2,4 2,8 2,5 509 094
HIO (2)
0,1 0,0 0,8 1,5 1,7 0,4 1,1 1,0 16 448
Offentliga
                 
konsumtionsutgifter
2,1 6,0 2,5 1,7 2,3 -2,0 0,8 0,5 325 300
Staten
3,4 6,3 1,9 -0,5 -1,0 -3,8 -0,9 -1,3 84 544
Kommunerna
1,6 6,0 2,7 2,5 3,5 -1,3 1,4 1,2 240 756
Fast bruttoinvestering
5,1 7,8 6,3 3,5 7,3 3,0 9,0 5,6 317 622
Lagerinvestering (1) (3)
0,4 0,6 -0,4 -0,5 0,4 -0,3 -0,1 0,6 2 608
Export
3,6 3,9 2,5 3,1 4,0 3,7 2,9 4,0 556 514
Varor (SPIN A01-F43)
4,0 3,8 2,8 3,6 5,0 3,8 4,8 6,7 383 006
Tjänster (SPIN G45-T98)
2,7 4,3 1,9 2,0 1,7 3,5 -0,8 -1,4 173 508
S:a Användning
3,6 5,1 2,4 2,0 3,8 1,9 3,4 3,6 1 727 586

(1) Lagerinvestering redovisas som procentuellt bidrag till BNP totalt. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden (1), volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent

BNP från produktionssidan

2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2017:1 2017:2 2017:3 2017:4
BNP till marknadspris
4,0 3,6 2,6 1,8 1,8 2,6 2,9 3,3
Därav
               
Varuproduktion (SNI A01-F43)
7,4 1,7 1,6 -0,4 1,2 5,0 4,7 5,9
del Tillv. Ind (SNI C10-C33) (2)
8,6 0,7 1,6 -0,8 3,0 3,5 2,9 6,2
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
2,7 4,7 3,2 3,1 2,8 2,2 3,0 2,5
S:a näringsliv (3)
4,4 3,7 2,7 2,0 2,2 3,2 3,6 3,6
Offentliga myndigheters produktion
1,2 2,4 1,2 0,1 0,1 0,4 1,8 2,3
 
               
Arbetsinsats, arbetade timmar
2,2 3,7 1,1 1,2 1,2 0,7 2,3 3,3

(1) Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. (2) Föregående kvartalspublicering inkluderade gruvnäring. (3) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, Volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
  2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2017:1 2017:2 2017:3
BNP i faktiska tal
             
Föregående publicering (29/11)
3,5 4,6 2,6 2,3 3,3 1,2 2,5
Nuvarande publicering (28/02)
3,5 4,6 2,6 2,3 3,2 1,1 2,5
Differens
0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0
BNP i säsongrensade tal
             
Föregående publicering (29/11)
0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,2 0,8
Nuvarande publicering (28/02)
0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 1,2 0,8
Differens
0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993 och framåt finns i Excel på www.scb.se/nr0103 samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

2018-05-30 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Torkel Brinkenfeldt

Telefon
010-479 40 96
E-post
torkel.brinkenfeldt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se