Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2020

BNP-indikatorn: Försiktig återhämtning fjärde kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2021-02-01 9.30

Sveriges ekonomi växte med 0,5 procent fjärde kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet. Det visar BNP-indikatorns tidiga sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2019 minskade BNP med 2,6 procent.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Uppgången innebär att ekonomin under andra halvåret tog igen 63 procent av andra kvartalets stora nedgång. Indikatorns utveckling kvartal fyra pekar på en BNP-utveckling för helåret 2020 på -2,8 procent jämfört med 2019.

BNP, säsongrensad volymutveckling i procent. Streckad linje visar BNP-indikatorn
Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2020

För att redovisa ett entydigt resultat för BNP görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på -3,1 och en utveckling för produktionssidan på -1,2. Båda jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på -2,2 procent. Fjärde kvartalet 2020 hade en ytterligare arbetsdag jämfört med samma kvartal föregående år.

Fördjupning

BNP-indikatorn är en tidig sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna och bygger på mer begränsade och preliminära underlag. För mer information om indikatorn, se BNP-indikatorn: Beräkningsrutiner och underlag eller artikel i Sveriges ekonomi statistiskt perspektiv.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Nästa publiceringstillfälle

Ordinarie beräkning avseende det fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras 2021-02-26 kl. 09.30.

BNP-indikatorn publiceras nästa gång 2021-04-29 kl. 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Neda Shahbazi

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se