Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2021

BNP steg under fjärde kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-02-28 8.00

Sveriges BNP ökade med 1,1 procent under fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Det var främst exporten och hushållens konsumtion som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2020 ökade BNP med 5,2 procent. BNP för helåret 2021 ökade med 4,8 procent jämfört med helåret 2020.

- BNP-tillväxten fortsatte att öka under det fjärde kvartalet, men i något långsammare takt. Såväl varu- som tjänsteexporten bidrog till ökningen och, i likhet med årets tidigare kvartal, var det även en stark utveckling av hushållens konsumtion, denna gång särskilt inom fritid och underhållning, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för fjärde kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år

  • Hushållens konsumtion ökade med 1,4 procent. Utgifter för fritid och underhållning bidrog mest till uppgången.
  • Den offentliga konsumtionen steg med 0,3 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter var oförändrade medan statens konsumtionsutgifter ökade med 1,0 procent.
  • Lagerinvesteringarna sänkte BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,1 procent. Investeringarna tyngdes mest av minskade investeringar i byggnader och anläggningar.
  • Exporten steg med 3,4 procent och importen ökade med 2,4 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 0,6 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet ökade med 1,3 procent. De varuproducerande branschernas produktion ökade med 0,3 procent och de tjänsteproducerande branscherna steg med 1,7 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,1 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin var oförändrat. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin minskade med 0,1 procent medan timmarna var oförändrade i näringslivet. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 1,3 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 24 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2021.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2020), miljarder kronor:

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2020), miljarder kronor:

Försörjningsbalansen:
 Löpande priser, miljoner kronorSäsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenFaktiska värden
 2021 kv4Volymförändring, jmf med föregående kv, %Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheterVolymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 460 600 1,1 1,1 5,7
Import 642 583 2,4 ‑1,0 9,3
Varor (SPIN A01–F43) 443 724 2,3 ‑0,6 7,7
Tjänster (SPIN G45–T98) 198 859 2,5 ‑0,3 12,8
S:a Tillgång 2 103 183 1,5   6,7
Hushållens konsumtionsutgifter 628 270 1,4 0,6 8,3
Egentliga hushåll 612 361 1,4 0,6 8,4
HIO [1] 15 909 0,3 0,0 3,3
Offentliga konsumtionsutgifter 384 145 0,3 0,1 2,1
Staten 105 274 1,0 0,1 3,2
Kommunerna [2] 278 871 0,0 0,0 1,8
Fast bruttoinvestering 381 761 ‑0,1 0,0 5,8
Lagerinvestering [3] 7 768   ‑0,1  
Export 701 239 3,4 1,5 4,9
Varor (SPIN A01–F43) 501 450 3,1 1,0 4,6
Tjänster (SPIN G45–T98) 199 789 4,1 0,5 5,7
S:a Användning 2 103 183 1,5   6,7

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1,1 5,2
Varuproduktion (SNI A01-F43) 0,3 2,6
del tillv. industri (SNI C10-C33) 0,7 3,6
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 1,7 7,9
S:a näringsliv [1] 1,3 6,2
Offentliga myndigheters produktion ‑0,1 1,2
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] ‑0,1 2,0

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med föregående publicering. För 2020 har tredje kvartalet reviderats ned med 0,1 procentenheter. Helåret 2020 har inte reviderats.

Andra och tredje kvartalet 2021 har reviderats ner med 0,2 respektive 0,5 procentenheter mätt i faktiska tal.

Publikation

Mer information finns i fördjupningstexten under nedanstående länk:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende första kvartalet 2022 publiceras 2022-04-28 kl. 08.00.

Ordinarie beräkning av första kvartalet 2022 publiceras 2022-05-30 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Neda Shahbazi, statistiker

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Agnes Norberg

Telefon
010-479 40 15
E-post
agnes.norberg@scb.se