Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2022. Korrigering 2023-03-06

Nedgång i BNP fjärde kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2023-03-06 8.00

Nationalräkenskaperna fjärde kvartalet 2022 har korrigerats jämfört med publiceringen den 28 februari. Orsaken är en sent inkommen uppdatering avseende utrikeshandeln, som påverkar vissa komponenter i beräkningen av BNP.

Ändringen innebär att BNP-utvecklingen i faktiska tal höjs från -0,9 procent till -0,2 procent för fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021, och att den säsongrensade utvecklingen höjs från -0,9 till -0,5 procent för fjärde kvartalet 2022 jämfört med föregående kvartal.

Sveriges BNP minskade med 0,5 procent under fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Nedgången drevs av minskade investeringar i fasta tillgångar och lager. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2021 minskade BNP med 0,2 procent. BNP för helåret 2022 ökade med 2,6 procent jämfört med helåret 2021.

– BNP sjönk under det fjärde kvartalet. Minskningen märktes i många delar av ekonomin med breda nedgångar i näringslivets investeringar och hushållens konsumtion. En stark nettoexport höll emot nedgången, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Utveckling för fjärde kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion minskade med 0,4 procent. Utgifter för möbler, livsmedel och svensk konsumtion utomlands bidrog till nedgången.
  • Den offentliga konsumtionen steg med 0,2 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter steg med 0,4 procent medan statens konsumtionsutgifter minskade med 0,2 procent.
  • Lagerinvesteringarna sänkte BNP-tillväxten med 0,8 procentenheter. Största lagerminskningen skedde bland näringslivets tjänsteproducenter.
  • Fasta bruttoinvesteringar minskade med 1,0 procent. Investeringar i byggnader och anläggningar bidrog mest till nedgången.
  • Exporten ökade med 0,5 procent och importen minskade med 0,9 procent. Sammantaget bidrog exportnettot positivt till BNP med 0,6 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet minskade med 0,7 procent. De varuproducerande branschernas produktion sjönk med 1,2 procent och de tjänsteproducerande branscherna minskade med 0,5 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,7 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,3 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin steg med 0,4 procent och med 0,3 procent inom näringslivet. Arbetsproduktiviteten i näringslivet minskade med 1,1 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster minskade med 2,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 43 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2022. Det fjärde kvartalet 2021 var underskottet 21 mdkr.
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2021), miljarder kronor:

BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2021), miljarder kronor:

Försörjningsbalansen:
  Löpande priser, miljoner kronor Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Faktiska värden
  2022 kv 4 Volymförändring, jmf med föregående kv, % Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheter Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 584 793 ‑0,5 ‑0,5 ‑0,2
Import 803 652 ‑0,9 0,4 3,7
Varor (SPIN A01–F43) 534 155 ‑1,3 0,4 ‑0,2
Tjänster (SPIN G45–T98) 269 497 ‑0,2 0,0 11,7
S:a Tillgång 2 388 445 ‑0,6   1,0
Hushållens konsumtionsutgifter 690 523 ‑0,4 ‑0,2 ‑2,2
Egentliga hushåll 672 616 ‑0,4 ‑0,2 ‑2,3
HIO [1] 17 907 0,1 0,0 2,7
Offentliga konsumtionsutgifter 408 343 0,2 0,1 0,8
Staten 115 360 ‑0,2 0,0 1,3
Kommunerna [2] 292 983 0,4 0,1 0,7
Fast bruttoinvestering 434 207 ‑1,0 ‑0,3 2,5
Lagerinvestering [3]  ‑8 492   ‑0,8  
Export 863 864 0,5 0,2 5,3
Varor (SPIN A01–F43) 590 561 ‑0,7 ‑0,2 3,4
Tjänster (SPIN G45–T98) 273 303 3,0 0,5 9,3
S:a Användning 2 388 445 ‑0,6   1,0

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive regioner. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
  Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Kalenderkorrigerade värden
  Volymförändring, jmf med föregående kv, % Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris ‑0,5 ‑0,2
Varuproduktion (SNI A01-F43) ‑1,2 ‑0,6
del tillv. industri (SNI C10-C33) ‑1,0 0,8
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) ‑0,5 ‑0,9
S:a näringsliv [1] ‑0,7 ‑0,8
Offentliga myndigheters produktion 0,7 2,7
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] 0,4 3,1

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med publiceringen av tredje kvartalet i november. För 2021 har första, andra och fjärde kvartalet reviderats upp med 0,3 procentenheter och tredje kvartalet har reviderats upp med 0,4 procentenheter. Helåret 2021 har reviderats upp med 0,3 procentenheter. Revideringarna beror till stor del på revideringar i källan för utrikeshandel med tjänster.

Första och tredje kvartalet 2022 har reviderats upp med 0,5 och 0,2 procentenheter mätt i faktiska tal medan andra kvartalet 2022 är oförändrat jämfört med föregående publicering.

Publikation

Mer information finns i fördjupningstexten under nedanstående länk:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende första kvartalet 2023 publiceras 2023-04-27 kl. 8.00.

Ordinarie beräkning av första kvartalet 2023 publiceras 2023-05-30 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Mikael Mellberg, nationalekonom

Telefon
010-479 41 49
E-post
mikael.mellberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se