Till innehåll på sidan

Real BNP tar hänsyn till köpkraftsförändringar

BNP-siffror brukar redovisas antingen i löpande priser eller i fasta priser. Löpande priser anger ett värde eller en förändring som är påverkad av både en prisförändring och en volymförändring. För att kunna beräkna och analysera tillväxten i ekonomin används vanligen uppgifter i fasta priser, som visar förändringarna i volym av produktion eller användning. Här är prisförändringarna borträknade. Grundläggande vid fastprisberäkningar är att det skall finnas en underliggande volym i form av kvantiteter i den eller de variabler som skall fastprisberäknas.

Ibland finns det behov av att redovisa ett volymmått även för variabler som inte har någon entydig underliggande volym. Det gäller framför allt olika inkomstbegrepp. Vid redovisning av till exempel volymförändringen av hushållens disponibla inkomster förutsätts att dessa inkomster används till konsumtion. Inkomsterna rensas därför med samma prisförändring som hushållens konsumtionsutgifter. Dessa volymmått brukar kallas reala.

När det gäller BNP så är det ibland av intresse att även kunna visa ett volymmått som utöver hänsynen till de ingående variablernas prisutveckling också kan visa effekten av olikheterna i prisutvecklingen av exporten och importen. Genom att använda samma prisutveckling för export och import kan en så kallad terms-of-trade-effekt beräknas och BNP-utvecklingen justeras för vunnen eller förlorad köpkraft. När BNP justerats för denna effekt brukar den kallas för real BNP. Det prisindex som används i nationalräkenskaperna för att beräkna terms-of-trade är genomsnittet av prisindex för export och import.

BNP är summan av produktionen inom landet. För att studera effekten av svensk aktivitet så är BNI ett bättre mått. Det inkluderar förutom BNP nettot av primära inkomsterna d.v.s. arbets- och kapital-inkomster mot utlandet samt skatter minus subventioner till/från EU. BNI är ett inkomstbegrepp och för att se volymförändringar i BNI måste det beräknas realt. Då används reala BNP och nettot av de primära inkomsterna divideras med samma prisindex som summan av inhemsk konsumtion och investeringar inklusive lagerförändringar.

Uppgifter om BNP och BNI i faktiska och reala värden finns i tabell under efterfrågade tabeller.

För internationella jämförelser bör man känna till termernas motsvarighet på engelska:

  • BNP löpande och fasta priser = GDP, gross domestic product, current and constant prices
  • BNP realt = GDI, real gross domestic income (SNA 16.152)
  • BNI = GNI, gross national income (äldre benämning är GNP, gross national product)
  • BNI realt = real GNI

Internationellt är dock inte alltid terminologin helt entydig. I USA används real GDP för BNP i fasta priser.