Till innehåll på sidan

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier, 2016:

Offentliga finanser visade ett överskott på 39 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2017-03-31 9.30

År 2016 uppgick den offentliga förvaltningens finansiella sparande till 39 miljarder kronor och den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld till 1 820 miljarder kronor. Detta innebär att Sverige, liksom tidigare år, klarar EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2015 förstärktes den offentliga förvaltningens finanser med nästan 28 miljarder kronor.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande uppgick till 39 miljarder kronor eller 0,9 procent av BNP år 2016. Överskottet i finanserna förklaras främst av en ökning av skatteinkomsterna men är även en följd av återbetalningar av EU-avgifter.

Den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld minskade med 17 miljarder kronor 2016 samtidigt som BNP i löpande priser ökade med 197 miljarder kronor. I relation till BNP har skulden minskat från 43,9 procent av BNP 2015 till 41,6 procent av BNP 2016.

Statens konsoliderade bruttoskuld minskade med nästan 28 miljarder kronor, vilket till stor del var en följd av ett kraftigt positivt finansiellt sparande. Det var framförallt upplåningen i korta räntebärande värdepapper som minskade. Den kommunala skulden ökade måttligt, med ungefär 16 miljarder kronor.

Uppdaterade uppgifter för åren 2013–2016

Inom ramen för denna rapportering har uppgifterna för 2013–2016 uppdaterats. Det beror på en översyn av statsskuldsräntor, eliminering av dubbelräknade skuldavskrivningar, uppdaterade kommunala kapitaltillskott samt uppdaterade skatter. Uppgifterna skiljer sig därför från nationalräkenskapernas publicering den 28 februari och finansräkenskapernas publicering den 23 mars. Rapporteringen till EU har också uppdaterats med anledning av detta. Jämfört med föregående EDP-rapportering är det finansiella sparandet oförändrat i procent av BNP för 2013–2014 och uppreviderat med 0,1 procentenhet 2015. Den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld är oförändrad i procent av BNP för perioden 2013–2015.

Sverige klarar liksom tidigare år EU:s konvergenskriterier med marginal. Kriterierna anger att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP.

Beräkningarna för den offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld har SCB levererat till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Uppgifterna regleras i Rådets förordning (EG) nr 479/2009 ändrad genom förordning 679/2010 samt 220/2014. Beräkningarna kommer att granskas av Eurostat och kan under processens gång komma att förändras. Om så blir fallet kommer de förändrade beräkningarna att publiceras av såväl SCB som Eurostat den 24 april, då Eurostat offentliggör materialet för samtliga länder inklusive Sverige.

Eurostats hemsida finns mer information om offentliga finanser och beräkningarna enligt EU:s konvergenskriterier (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Jämförelse med ordinarie finansräkenskaper

Vid beräkningen enligt konvergenskriterierna gäller något annorlunda regler än i de ordinarie finansräkenskaperna. Bruttoskulden beräknas till exempel till nominellt värde, eftersom det är detta belopp som ska betalas när skulden förfaller. I de ordinarie finansräkenskaperna är skulden värderad till marknadsvärde, vilket motsvarar det värde den kan omsättas till. I bruttoskulden ingår enbart vissa finansiella instrument såsom sedlar, mynt, inlåning, räntebärande värdepapper och lån. I finansräkenskaperna ingår även ägarandelar och aktier/andelar i investeringsfonder, periodiseringsposter, derivat och tjänstepensioner.

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier
Miljarder kronor2013201420152016
BNP 3 769,9 3 936,8 4 181,1 4 378,6
Finansiellt sparande ‑51,1 ‑61,0 11,6 39,2
I procent av BNP (%) ‑1,4 ‑1,5 0,3 0,9
Bruttoskuld 1 524,3 1 780,8 1 836,9 1 820,3
I procent av BNP (%) 40,4 45,2 43,9 41,6

Nästa publiceringstillfälle

2017-09-29 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Katarina Johansson

Telefon
010-479 44 77
E-post
katarina.johansson@scb.se