Till innehåll på sidan

Regionalräkenskaper, 2018

Blekinge ökade mest 2018

Statistiknyhet från SCB 2020-12-21 9.30

Bruttoregionprodukten (BRP) fortsatte att öka i de flesta län även 2018. Endast fyra län backade. Den största ökningen skedde i Blekinge.

Blekinge hade den högsta tillväxten av BRP räknat i fasta priser, en ökning med 8,8 procent sedan 2017. Kronobergs län hade den näst största ökningen, med 4,3 procent. Även Stockholms, Västerbotten, Södermanland och Östergötland hade stora ökningar. Dessa fyra län ökade nästan lika mycket.

I fyra län minskade BRP 2018. Det var i Jämtland, Gotland, Värmland och Örebro.

Sveriges BNP ökade med 2,0 procent i fasta priser under 2018. Stockholms län bidrog mest till ökningen med 1,2 procentenheter. Östergötland bidrog med 0,2 procentenheter. Resten av länens bidrag till utvecklingen översteg inte 0,1 procentenheter vardera.

Västra Götaland över riksgenomsnittet i BRP per invånare

Västra Götalands län tillsammans med Norrbottens län och Stockholms län noterade en BRP per invånare över riksgenomsnittet. Högst BRP per invånare hade Stockholms län med 657 000 kronor. Norrbotten var tvåa med 497 000 kronor och Västra Götaland hamnade strax över snittet med 479 000 kr. Genomsnittet 2018 var 475 000 kr.

Måttet BRP per invånare påverkas emellertid av arbetspendling. För mer information, se avsnittet ”Definitioner och förklaringar” nedan.

Stockholm och Norrbotten fortsatt över riksgenomsnittet i BRP per sysselsatt

Riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt var 947 000 kronor 2018. Precis som föregående år hamnade Stockholms län och Norrbottens län över genomsnittet med en BRP per sysselsatt på 1 148 000 kronor, respektive 1 007 000 kronor i löpande pris.

Störst ökning i hushållens disponibla inkomster i Gotlands län

I Gotlands län ökade hushållens disponibla inkomst per invånare mest under 2018 med en ökning på 5,1 procent i löpande priser sedan 2017. Blekinge län visade den näst högsta ökningen per invånare med 4,0 procent. Kronobergs län hade den lägsta utvecklingen med 2,0 procent ökning av den disponibla inkomsten per invånare. Den genomsnittliga ökningstakten för riket var 3,2 procent per invånare under 2018.

Riksgenomsnittet för hushållens disponibla inkomst per invånare var 223 000 kronor under 2018. I likhet med tidigare år hade hushållen i Stockholms län den högsta disponibla inkomsten per invånare, 251 000 kronor. I Stockholms län ligger också de två kommuner med högst disponibel inkomst, Danderyd och Lidingö, med 422 000 respektive 334 000 kronor per invånare. Halland hade med 231 000 kronor näst högst disponibel inkomst per invånare. Stockholm och Halland var de enda län som låg över riksgenomsnittet. Lägst disponibel inkomst per invånare hade Västerbottens län med 205 000 kronor. Haparanda kommun hade 179 000 per invånare och hade därmed lägst disponibel inkomst av Sveriges kommuner.

Investeringarna ökade i samtliga riksområden

Investeringarna ökade i löpande priser i samtliga riksområden (NUTS 2, se ”Definitioner och förklaringar” nedan) under 2018. Investeringarna ökade mest i kronor räknat i Stockholm med 13 miljarder kronor jämfört med året före. Procentuellt sett och mätt i löpande priser ökade investeringarna mest i Övre Norrland med 15 procent. Stockholmsregionen, som stod för nästan en tredjedel av landets totala investeringar, ökade med 3,6 procent. Det kan jämföras med en ökning för riket med 4,6 procent.

Länsvisa mått för bruttoregionprodukten och disponibel inkomst 2018
 BRP volym-förändringBidrag till BNP-utvecklingBRP per invånareBRP per sysselsattDisponibel inkomst per invånare
Länprocentprocent-enhetertkr löpande pristkr löpande pristkr löpande pris
Stockholms län 3,7 1,2 657 1 148 251
Uppsala län 0,5 0,0 436 913 217
Södermanlands län 3,9 0,1 356 864 208
Östergötlands län 3,9 0,2 418 858 212
Jönköpings län 0,1 0,0 421 802 213
Kronobergs län 4,3 0,1 455 883 209
Kalmar län 0,3 0,0 366 816 208
Gotlands län ‑1,2 0,0 347 666 208
Blekinge län 8,8 0,1 380 847 206
Skåne län 0,3 0,0 409 879 216
Hallands län 1,8 0,0 371 821 231
Västra Götalands län 0,5 0,1 479 924 221
Värmlands län ‑0,6 0,0 376 850 209
Örebro län ‑0,2 0,0 410 848 206
Västmanlands län 0,4 0,0 389 844 212
Dalarnas län 1,0 0,0 386 840 209
Gävleborgs län 2,9 0,0 378 857 206
Västernorrlands län 1,2 0,0 417 880 209
Jämtlands län ‑1,3 0,0 380 798 207
Västerbottens län 3,8 0,1 412 849 205
Norrbottens län 1,1 0,0 494 1 007 216
RIKET 2,0 2,0 475 947 223

Preliminära regionalräkenskaper 2019

Preliminära uppgifter beräknas för BRP, lönesummor och medelantalet sysselsatta samt disponibla inkomster. Dessa revideras vid nästkommande publicering då ett mer fullständigt underlag finns tillgängligt. Inga preliminära uppgifter beräknas för fasta bruttoinvesteringar.

Länsvisa mått för bruttoregionprodukten och disponibel inkomst 2019
 BRP volym-förändringBidrag till BNP-utvecklingBRP per invånareBRP per sysselsattDisponibel inkomst per invånare
Länprocentprocent-enhetertkr löpande pristkr löpande pristkr löpande pris
Stockholms län 4,2 1,3 691 1 211 262
Uppsala län 0,0 0,0 440 921 226
Södermanlands län ‑2,8 ‑0,1 352 852 215
Östergötlands län ‑0,6 0,0 423 879 221
Jönköpings län ‑0,2 0,0 428 830 220
Kronobergs län ‑4,0 ‑0,1 444 881 219
Kalmar län ‑1,0 0,0 366 818 217
Gotlands län 4,2 0,0 368 719 218
Blekinge län ‑2,8 0,0 378 846 213
Skåne län 1,4 0,2 421 906 224
Hallands län 0,2 0,0 376 835 239
Västra Götalands län 0,8 0,1 491 953 231
Värmlands län ‑0,7 0,0 381 868 218
Örebro län ‑0,4 0,0 416 890 213
Västmanlands län ‑1,7 0,0 389 858 220
Dalarnas län 0,8 0,0 399 884 217
Gävleborgs län ‑3,7 ‑0,1 373 848 213
Västernorrlands län 1,9 0,0 435 928 210
Jämtlands län ‑2,5 0,0 378 799 216
Västerbottens län 0,8 0,0 424 879 215
Norrbottens län 0,3 0,0 519 1 066 225
RIKET 1,3 1,3 489 980 232

Revideringar

Nationalräkenskaperna har genomgått en så kallad allmän översyn vilket har förändrat nivåerna för BNP och dess ingående delar. Resultaten av den allmänna översynen redovisades i maj 2020 och går att läsa om i Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2018. Även de regionala räkenskaperna har nu reviderat tidserierna från 2000 i enlighet med Nationalräkenskapernas allmänna översyn.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa ordinarie publicering av regionala räkenskaper är 2021-12-10 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Dolan Haddad

Telefon
010-479 65 43
E-post
dolan.haddad@scb.se