Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt:

Balansräkningarnas roll underskattad vid ekonomisk analys

Statistiknyhet från SCB 2010-01-22 9.30

Makroekonomiska analyser bygger i flertalet fall på transaktionerna i ekonomin. Balansräkningen försummas ofta. Detta kan vara en orsak till att finanskrisens styrka och förlopp överraskade. I rapporten ”Tillgångar, skulder och kapitalvinster” visas däremot på möjligheterna att analysera läge och utveckling med utgångspunkt i ekonomins balansräkningar.

I rapporten analyseras de strukturella förändringarna i ekonomin över en längre tidsperiod. Bland annat visas hur krisen i början av 1990-talet och finanskrisen 2008–2009 påverkade balansräkningarna. 1990-talskrisen fick genomgripande effekter på både tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad för såväl hushåll som offentlig sektor. Finanskrisen har hittills påverkat den finansiella sektorns balansräkningar, men också icke-finansiella företag och hushåll. Hushållens skuldsättnings- och belåningsgrad har stigit kraftigt under senare år medan mycket av effekterna för den offentliga sektorn ligger några år framåt i tiden.

Analyserna har i huvudsak genomförts med hjälp av befintlig statistik från sektor- och finansräkenskaperna samt finansmarknadsstatistiken. Förutom analyser av händelseförlopp innehåller rapporten ett antal slutsatser och förslag beträffande önskvärda förbättringar av statistiken.

På SCB:s webbplats har förutom rapporten också publicerats underlagsmaterial i form av långa tidsserier som i vissa fall sträcker sig tillbaka till 1950.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.