Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, april 2021

BNP-indikatorn: Minskad aktivitet i april

Statistiknyhet från SCB 2021-06-08 9.30

Sveriges BNP minskade med 1,4 procent i april, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

– Efter en mycket stark mars vände BNP ner i april jämfört med föregående månad där bland annat en minskande hushållskonsumtion tyngde utvecklingen, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

För mer information om hushållens konsumtion, se nedan:

Månatliga indikatorn över hushållens konsumtionsutgifter

Aktiviteten i ekonomin var 8,6 procent högre i april 2021 jämfört med april 2020. Den starka uppgången sker från mycket låga jämförelsenivåer då april föregående år var kraftigt påverkad av pandemin.

Månaden hade lika många arbetsdagar jämfört med föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

diagram

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i april på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 8,6 och en utveckling för produktionssidan på 8,6. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 8,6 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet. I kvartalets första månad har alltså inga tidigare perioder reviderats.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
 Publicerat 2021-06-08
 ProduktionAnvändningAvstämt
April 8,6 8,6 8,6

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende maj 2021 publiceras 2021-07-07 kl. 9.30.

Ordinarie beräkning av det andra kvartalet 2021 publiceras 2021-08-27 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se