Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, augusti 2021

BNP-indikatorn vände ner i augusti

Statistiknyhet från SCB 2021-10-06 9.30

Sveriges BNP minskade med 3,8 procent i augusti, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

– Fler faktorer bidrog till nedgången, men något som stack ut i augusti var varuexporten som vände nedåt. Exporten i löpande priser var visserligen högre än augusti 2020, men det förklaras helt och hållet av stigande exportpriser, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

För mer information, se Varuexport, varuimport och handelsnetto och Prisindex i producent- och importled.

Efter kalenderkorrigering var aktiviteten i ekonomin 2,4 procent högre i augusti 2021 jämfört med augusti 2020. Månaden hade en arbetsdag mer jämfört med föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i augusti på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 3,2 procent och en utveckling för produktionssidan på 4,2 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 3,7 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet, nu alltså juli.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
  Publicerat 06/10/2021 Publicerat 08/09/2021
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
Juli 7,5 5,8 6,7 7,3 5,8 6,5
Augusti 4,2 3,2 3,7      

I samband med publiceringen 2021-10-06 justerades metod för tidsserieavstämning till att vid varje tillfälle stämma av kalender- och säsongrensade månadsserier mot senaste kvartalsvisa säsongrensning. Tidigare gjordes detta endast i beräkningsomgången avseende kvartalets sista månad. Vid beräkningsomgångar avseende månader ett och två sker nu avstämning mot senast publicerad ordinarie kvartal, vid månad tre mot den kvartalsvisa säsongrensningen av BNP-indikatorn. Ändringen har ingen effekt på utvecklingstal i aktuellt referenskvartal.

Fördjupning

Tidsserier och revideringshistorik för BNP-indikatorn (xlsx).

För mer information om indikatorn, se BNP-indikatorn: Beräkningsrutiner och underlag (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende september 2021 publiceras 2021-10-28 kl. 9.30.

Ordinarie beräkning av det tredje kvartalet 2021 publiceras 2021-11-29 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se