Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, augusti 2022

BNP-indikatorn minskade i augusti

Statistiknyhet från SCB 2022-10-06 8.00

Sveriges BNP minskade med 1,3 procent i augusti, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

”Aktiviteten i ekonomin minskade i augusti, något som bland annat syns i en svagare industriproduktion” säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

För mer information om näringslivets produktion, se Produktionsvärdeindex.

Efter kalenderkorrigering var aktiviteten i ekonomin 3,6 procent högre i augusti 2022 jämfört med augusti 2021. Månaden hade en ytterligare arbetsdag jämfört med motsvarande månad föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i augusti på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 5,5 procent och en utveckling för produktionssidan på 4,3 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 4,9 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet, nu alltså, juli.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
  Publicerat 2022-10-06 Publicerat 2022-09-07
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
Juli 0,5 1,0 0,7 ‑0,3 0,9 0,3
Augusti 4,3 5,5 4,9      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende september 2022 publiceras 2022-10-28 kl. 08.00.

Ordinarie beräkning av det tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-11-29 kl. 08.00.

I samband med BNP-indikatorns publicering avseende september kommer format på tabeller i statistikdatabasen och tillhörande excelfil läggas om. Tabell i statistikdatabasen kommer innehålla tidsserier på säsongrensad, kalenderkorrigerad och faktisk månadsvis BNP som vid publiceringstidpunkten är konsistenta med då senast beräknade kvartalsvisa sammanställningen av BNP. De kommer alltså motsvara de kvartalsanpassade serier som nu ligger i den tillhörande excelfilen. Dessa serier tas samtidigt bort från flik 2 i excelfilen, men de kommer även fortsatt finnas tillgängliga som en del av versionshistoriken i flikar 3-5. I samband med detta kommer även tidsserierna förlängas till januari 2000.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Neda Shahbazi, nationalekonom

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se