Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, februari 2022

BNP-indikatorn minskade i februari

Statistiknyhet från SCB 2022-04-06 8.00

Sveriges BNP minskade med 0,8 procent i februari, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

– Aktiviteten i ekonomin dämpades i februari. Det är den andra månaden i rad med svagt nedåtgående utveckling, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

Aktiviteten i ekonomin var 2,5 procent högre i februari 2022 jämfört med februari 2021. Månaden hade samma antal arbetsdagar som motsvarande månad föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

diagram

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i februari på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 2,5 procent och en utveckling för produktionssidan på 2,6 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 2,5 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet. I kvartalets andra månad har alltså första månaden reviderats.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
 Publicerat 06/04/2022  Publicerat 09/03/2022
 Prod.Anv.AvstämtProd.Anv.Avstämt
Januari 5,5 6,3 5,9 6,0 6,2 6,1
Februari 2,6 2,5 2,5      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende mars 2022 publiceras 2022-04-28 kl. 08.00.

Ordinarie beräkning av det första kvartalet 2022 publiceras 2022-05-30 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Neda Shahbazi

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se