Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, januari 2023

BNP-indikatorn ökade i januari

Statistiknyhet från SCB 2023-03-09 8.00

Sveriges BNP ökade med 2,0 procent i januari, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

– Aktiviteten i svensk ekonomi studsade upp i januari med tillväxt i både varuexport och hushållskonsumtion parallellt med växande produktion bland offentliga myndigheter, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

För mer detaljerad information om utveckling i olika delar av ekonomin se:

Månatliga hushållskonsumtionsindikatorn
Utrikeshandel med varor

BNP var i januari 2,0 procent högre än motsvarande månad föregående år, efter justering för antal arbetsdagar. Månaden hade en ytterligare arbetsdag jämfört med motsvarande månad föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i januari på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 4,3 procent och en utveckling för produktionssidan på 2,9 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 3,6 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet. I kvartalets första månad har alltså inga tidigare perioder reviderats.

BNP, faktisk utveckling innan kvartalsanpassning från produktions- & användningssidan samt avstämt resultat:
  Publicerat 09/03/2023
  Prod. Anv. Avstämt
Januari 2,9 4,3 3,6

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende februari 2023 publiceras 2023-04-06 kl. 08:00.

Ordinarie beräkning av det första kvartalet 2023 publiceras 2023-05-30 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Neda Shahbazi, nationalekonom

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se