Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, juni 2021

BNP-indikator: Fortsatt tillväxt i juni

Statistiknyhet från SCB 2021-07-29 9.30

Sveriges BNP ökade med 2,5 procent i juni, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För det andra kvartalet som helhet ökade BNP med 0,9 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

BNP var i juni 10,5 procent högre än motsvarande månad föregående år. För andra kvartalet som helhet var ökningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år 10,0 procent efter justering för antal arbetsdagar. Juni hade samma antal arbetsdagar som motsvarande månad föregående år medan kvartalet som helhet hade en arbetsdag mer än motsvarande kvartal 2020.

– Ekonomin fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet, i linje med den tillväxt vi såg under årets inledning. Tillväxttalet jämfört med föregående år är samtidigt det högsta vi har uppmätt i vår tidsserie för Sveriges BNP, vilket ska ses mot bakgrund av att ekonomin för ett år sen var kraftigt drabbad av pandemin, säger Melker Loberg nationalekonom på SCB.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i juni på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 7,3 procent och en utveckling för produktionssidan på 9,3 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 8,3 procent innan anpassning till kvartalets BNP-utveckling.

Andra kvartalet i helhet visade på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 10,3 procent och en utveckling för produktionssidan på 10,6 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta ger en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 10,5 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy har månaderna i det innevarande kvartalet räknats om utifrån uppdaterade underlag, nu alltså april och maj.

BNP, faktisk utveckling innan kvartalsanpassning från produktions- & användningssidan samt avstämt resultat i nuvarande och föregående publicering:
  Publicerat 29/07/2021 Publicerat 07/07/2021
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
April 10,0 8,9 9,4 9,6 8,7 9,2
Maj 12,8 11,0 11,9 12,1 11,2 11,7
Juni 9,3 7,3 8,3      
Kvartal 2 10,6 10,3 10,5      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende juli 2021 publiceras 2021-09-08 kl. 09.30.

Ordinarie beräkning av det andra kvartalet 2021 publiceras 2021-08-27 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se