Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, maj 2021

BNP-indikatorn: Ekonomin växer i maj

Statistiknyhet från SCB 2021-07-07 9.30

Sveriges BNP ökade med 0,4 procent i maj, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

– Efter starka mars och svaga april som båda i stor utsträckning drevs av effekterna från en skatteförändring på nyregistrerade motorfordon 1 april var utvecklingen i maj mer i linje med det vi sett tidigare månader, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Aktiviteten i ekonomin var 10,2 procent högre i maj 2021 jämfört med maj 2020, efter justering för antal arbetsdagar. Den starka uppgången sker från låga nivåer där ekonomin i maj 2020 var kraftigt påverkad av coronapandemin. Månaden hade en arbetsdag mer jämfört med föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

diagram

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i maj på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 11,2 och en utveckling för produktionssidan på 12,1. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 11,7 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet, nu alltså april.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
  Publicerat 07/07/2021 Publicerat 08/06/2021
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
April 9,6 8,7 9,2 8,6 8,6 8,6
Maj 12,1 11,2 11,7      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende juni 2021 publiceras 2021-07-29 kl. 9.30.

Ordinarie beräkning av det andra kvartalet 2021 publiceras 2021-08-27 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se