Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, mars 2021

BNP-indikator: Stark mars drev tillväxt första kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2021-04-29 9.30

Sveriges BNP ökade med 2,1 procent i mars, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För det första kvartalet som helhet ökade BNP med 1,1 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

BNP var i mars 3,5 procent högre än motsvarande månad föregående år, efter justering för antal arbetsdagar. Utvecklingen i årstakt för första kvartalet som helhet var i princip oförändrad. Mars hade en arbetsdag mer än motsvarande månad föregående år medan kvartalet som helhet hade en arbetsdag mindre än motsvarande kvartal 2020.

”Ett år efter pandemins utbrott i Sverige är BNP nu tillbaka på i stort sett samma nivå som innan förra vårens nedgångar, efter ett starkt avslut på det första kvartalet.” säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2019=100)

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2019=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i mars på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 6,1 procent och en utveckling för produktionssidan på 5,3 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 5,7 procent innan anpassning till kvartalets BNP-utveckling.

Första kvartalet i helhet visade på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på -0,9 procent och en utveckling för produktionssidan på 0,0 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta ger en avstämd faktiskt BNP-utveckling på -0,5 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy har månaderna i det innevarande kvartalet räknats om utifrån uppdaterade underlag, nu alltså januari och februari.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida samt avstämt resultat i nuvarande och föregående publicering. Månadssiffror avser utveckling innan kvartalsanpassning
 Publicerat 2021-04-08Publicerat 2021-04-29
 ProduktionAnvändningAvstämtProduktionAnvändningAvstämt
Januari ‑5,6 ‑6,3 ‑5,9 ‑5,6 ‑5,3 ‑5,5
Februari ‑1,1 ‑1,1 ‑1,1 ‑1,1 ‑0,4 ‑0,8
Mars       5,3 6,1 5,7
Kvartal 1       0,0 ‑0,9 ‑0,5

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende april 2021 publiceras 2021-06-08 kl. 9.30.

Ordinarie beräkning av det första kvartalet 2021 publiceras 2021-05-28 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se