Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, november 2021

BNP-indikatorn ökade i november

Statistiknyhet från SCB 2022-01-10 9.30

Sveriges BNP ökade med 0,2 procent i november, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

BNP steg i november, men i långsammare takt än vad vi sett senaste månaderna. Flera delar av ekonomin bidrog till ökningen men ett tydligt bidrag kom från hushållskonsumtionen där bland annat hushållens utgifter för beklädnadsvaror och möbler ökade, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

För mer information om hushållskonsumtionen, se Månatliga indikatorn för hushållens konsumtionsutgifter.

Efter kalenderkorrigering var aktiviteten i ekonomin 5,4 procent högre i november 2021 jämfört med november 2020. Månaden hade en arbetsdag mer jämfört med motsvarande månad föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i november på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 6,9 procent och en utveckling för produktionssidan på 6,6 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 6,7 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet, nu alltså oktober.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
 Publicerat 10/01/2022Publicerat 07/12/2021
 Prod.Anv.AvstämtProd.Anv.Avstämt
Oktober 4,3 3,0 3,6 4,0 3,0 3,5
November 6,6 6,9 6,7      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende december 2021 publiceras 2022-01-28 kl. 8.00.

Ordinarie beräkning av det fjärde kvartalet 2021 publiceras 2022-02-28 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se