Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, september 2021

BNP-indikatorn vände upp i september

Statistiknyhet från SCB 2021-10-28 9.30

Sveriges BNP ökade med 1,6 procent i september, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För det tredje kvartalet som helhet ökade BNP med 1,8 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

BNP var i september 3,3 procent högre än motsvarande månad föregående år. För tredje kvartalet som helhet var ökningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år 4,7 procent. Både september och kvartal tre som helhet hade samma antal arbetsdagar som motsvarande perioder föregående år.

”Efter en svag augusti vände BNP upp igen i september. Men för kvartalet som helhet är det den starka julimånaden som driver hela uppgången. ” säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i september på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 4,4 procent och en utveckling för produktionssidan på 4,7 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 4,5 procent innan anpassning till kvartalets BNP-utveckling.

Tredje kvartalet i helhet visade på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 3,8 procent och en utveckling för produktionssidan på 5,6 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta ger en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 4,7 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy har månaderna i det innevarande kvartalet räknats om utifrån uppdaterade underlag, nu alltså juli och augusti.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
  Publicerat 28/10/2021 Publicerat 06/10/2021
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
Juli 7,1 6,1 6,6 7,5 5,8 6,7
Augusti 4,1 3,0 3,5 4,2 3,2 3,7
September 4,7 4,4 4,5      
Kvartal 3 5,6 3,8 4,7      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende oktober 2021 publiceras 2021-12-07 kl. 9.30.

Ordinarie beräkning av det tredje kvartalet 2021 publiceras 2021-11-29 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Neda Shahbazi

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se