Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: Multifaktorproduktivitet 2020

Multifaktorproduktiviteten minskade 2020

Statistiknyhet från SCB 2022-06-07 8.00

Multifaktorproduktiviteten (MFP) minskade med 2,1 procent år 2020 jämfört med 2019. I lågkonjunkturer blir MFP ofta negativ. Näringslivets förädlingsvärde minskade med 2,2 procent jämfört med 2019.

Multifaktorproduktiviteten är den del av tillväxten som inte kan förklaras av en ökning av produktionsfaktorerna arbetskraft eller kapital. Enkelt uttryckt kan multifaktorproduktiviteten ses som ett mått på effektiviteten i produktionen eller på den tekniska utvecklingen. Multifaktor¬produktiviteten gav ett negativt bidrag till tillväxten i förädlingsvärde under 2020, vilket är vanligt i vikande konjunkturer. Under finanskrisen 2008-2009 var MFP kraftigt sjunkande. I genomsnitt under tidsserien förklaras knappt en procentenhet av tillväxten i näringslivet av MFP.

Multifaktorproduktivitetens bidrag till näringslivets förädlingsvärde, procentenheter

diagram: Multifaktorproduktivitetens bidrag till näringslivets förädlingsvärde, procentenheter

Multifaktorproduktiviteten fördelat på varu- respektive tjänstebranscher visar att både varubranscher och tjänstebranscher hade negativ MFP under 2020. Minskningen var 2,1 procent för både varubranscher och tjänstebranscher. Tillväxten i förädlingsvärde var också negativ för både varubranscher och tjänstebranscher. För varubranscherna var nedgången 0,7 procent, och för tjänstebranscherna, som drabbades hårdast av pandemin, var nedgången 3,0 procent.

I genomsnitt under tidsserien förklaras 1,6 procentenheter av tillväxten inom varubranscherna av MFP. Det motsvarar knappt två tredjedelar av tillväxten inom varubranscherna. I tjänstebranscherna var MFP i genomsnitt 0,4 procent-enheter under tidsserien. MFP står därmed för ungefär en åttondedel av tillväxten i tjänstebranscherna.

Multifaktorproduktivitetens bidrag till näringslivets förädlingsvärde uppdelat på varu- och tjänstebranscher, procentenheter

Diagram: Multifaktorproduktivitetens bidrag till näringslivets förädlingsvärde uppdelat på varu- och tjänstebranscher, procentenheter

En utförlig beskrivning av multifaktorproduktiviteten finns i Sveriges Ekonomi Statistiskt Perspektiv från mars 2017.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Torkel Brinkenfeldt

Telefon
010-479 40 96
E-post
torkel.brinkenfeldt@scb.se