Till innehåll på sidan

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2016:

Privata företag utför 18 procent av verksamheten inom vård, skola och omsorg

Statistiknyhet från SCB 2018-09-20 9.30

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2016 till 1 076 miljarder. Av detta stod privata företag för 198 miljarder, vilket innebär 18 procent av verksamheten.

Sedan 2007 har den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg ökat med 55 procent i löpande priser. De privata företagen har däremot ökat med 116 procent under samma tidsperiod.

Stora regionala skillnader i köp av verksamhet

I genomsnitt för hela riket köpte kommuner och landsting under 2016 verksamhet för 13 procent av bruttokostnaden. Det är fortsatt stora skillnader regionalt. Stockholms län har stått för den högsta andelen köp av verksamhet varje år sedan 2007. Under 2016 uppgick köpen till 24 procent av den totala bruttokostnaden. Norrbottens län stod för den lägsta andelen köp av verksamhet. Där uppgick köpen endast till 5 procent.

Nästan 3 000 nya företag

Under 2016 har det tillkommit nästan 3 000 nya företag inom välfärdssektorn. Ökningen har varit likartad inom vård, skola samt omsorg med cirka 1 000 stycken nya företag inom respektive område. Totalt antal företag inom välfärdssektorn uppgick till ungefär 64 400 .

En fjärdedel arbetar inom välfärdssektorn

Antalet personer som förvärvsarbetade inom vård, skola och omsorg uppgick till drygt 1,3 miljoner år 2016. Här avses både näringslivet och offentlig förvaltning. Detta innebär att fler än var fjärde förvärvsarbetande arbetade inom välfärdssektorn 2016. Av dessa var 7 procent, motsvarande 339 tusen personer, anställda i näringslivet.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Definitioner och förklaringar

Kommunernas köp av verksamhet avser verksamhet och entreprenader där det finns avtal eller liknade överenskommelse med annan producent, och som kommunen annars skulle ha utfört i egen regi. Landstingens köp av verksamhet definieras på liknande sätt.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se