Till innehåll på sidan

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2019

Privata företag utförde 18 procent av verksamheten inom vård, skola och omsorg 2019

Statistiknyhet från SCB 2021-09-17 9.30

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg summerade till 1 194 miljarder 2019. Av detta stod privata företag för 210 miljarder, vilket innebar att 18 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utfördes av privata företag.

Andelen verksamhet som utfördes av privata utförare skiljde sig mellan verksamheterna. År 2019 var andelen privata utförare inom omsorgen 21 procent, vården låg på 19 procent och skolan på 14 procent. Sedan 2007 har kostnaderna för den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg ökat med 71 procent. De privata företagens kostnader har ökat med 129 procent under samma tidsperiod.

Stora regionala skillnader i köp av verksamhet

I genomsnitt för hela riket köpte kommuner och regioner under 2019 verksamhet för 13 procent av bruttokostnaden från privata företag och stiftelser. De regionala skillnaderna var stora. Stockholms län har stått för den högsta andelen köp av verksamhet varje år sedan 2007. Under 2019 var köpen 23 procent av den totala bruttokostnaden. Norrbottens län och Kalmar stod för den lägsta andelen köp av verksamhet. Där utgjorde köpen endast 5 procent.

Fortsatt ökning av antalet företag

Det totala antalet företag i välfärdssektorn fortsatte att öka. Under 2019 var antalet företag inom vård, skola och omsorg närmare 68 000. Det var knappt 900 fler företag än 2018. Ökningen skedde inom utbildning och hälso- och sjukvård med ungefär lika delar. Inom omsorgen har det skett en minskning av antalet företag.

Andelen förvärvsarbetande störst inom kommunerna

Bland de förvärvsarbetande inom välfärdssektorn var drygt 50 procent anställda inom kommunerna. Av dessa var andelen kvinnor drygt 80 procent. Privata företag stod för 20 procent av förvärvsarbetarna inom välfärdssektorn och regionerna för drygt 18 procent. Andelen förvärvsarbetande kvinnor inom regionerna var 80 procent men hos privata företag var andelen lägre, ca 73 procent.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Linda Larserö

Telefon
010-479 63 31
E-post
linda.larsero@scb.se