Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunsektorn år 2016

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Landsting Kommunal- förbund
Verksamhetens intäkter 165 485 56 315 21 392
Verksamhetens kostnader ‑645 527 ‑333 283 ‑20 455
Avskrivningar ‑22 253 ‑9 775 ‑712
Verksamhetens nettokostnader ‑502 296 ‑286 747 225
Finansnetto, skatter samt generella bidrag m.m. 523 905 290 172 ‑118
Resultat före extraordinära poster 21 609 3 425 107
Extraordinära poster ‑201 0 2
Bokslutsdispositioner, skatt .. .. ‑1
Årets resultat 21 409 3 425 108

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Köp och försäljning av verksamhet och tjänster förekommer mellan de tre kommunala
delsektorerna. Dessa transaktioner är inte borttagna varför summering av de tre
delsektorernas enskilda variabler inte rekommenderas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se