Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2018

Inflationstakten enligt KPIF 2,2 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-09-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i augusti 2018, vilket är oförändrat från juli. KPIF sjönk med 0,2 procent från juli till augusti. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,0 procent i augusti (2,1 procent i juli).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,2 procent från juli till augusti 2018. Under motsvarande period 2017 sjönk KPI också med 0,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog lägre priser på paketresor (-20,6 procent) och utrikes flygresor (-29,0 procent) med 0,4 respektive 0,3 procentenheter. Lägre priser på livsmedel (-0,4 procent) bidrog ytterligare nedåt med 0,1 procentenhet i augusti.

Nedgången motverkades av högre priser på kläder (6,1 procent) som påverkade KPI uppåt med 0,2 procentenheter i augusti. Högre priser på el (1,6 procent), drift av fordon (1,1 procent), logi (6,3 procent) och lokaltrafik (3,7 procent) påverkade uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera. Indexuppgången för lokaltrafik var en återgång som berodde på avslutningen av avgiftsfritt sommarlovskort för skolungdomar.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,0 procent i augusti 2018. Det är en nedgång från i juli då den var 2,1 procent.

Högre boendekostnader (4,3 procent) bidrog med 1,0 procentenhet till inflationstakten i augusti, varav högre priser på el (15,5 procent) bidrog med 0,7 procentenheter. Högre priser för drivmedel (16,4 procent) och livsmedel (2,4 procent) bidrog med 0,4 respektive 0,3 procentenheter. Prishöjningar inom restauranger (2,8 procent) bidrog ytterligare uppåt med 0,2 procentenheter.

Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt i augusti.

KPI för augusti 2018 var 329,63 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i augusti 2018 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånadsförändring, procentÅrsförändring, procent
 2018M082018M082018M08
KPI (1980=100)
329,63 ‑0,2 2,0
KPIF (1987=100)
215,81 ‑0,2 2,2
KPIF-XE (1987=100)
202,44 ‑0,3 1,2
KPIF-KS (1987=100)
208,24 ‑0,2 2,2
HIKP (2015=100)
105,53 ‑0,3 2,1

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2018

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-10-11 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se