Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), december 2018

Inflationstakten enligt KPIF 2,2 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-01-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i december 2018 (2,1 procent i november). KPIF steg med 0,4 procent från november till december. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,0 procent i december, vilket är oförändrat sedan november.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,4 procent från november till december 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI också med 0,4 procent.

Till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på transporttjänster (7,9 procent) med 0,3 procentenheter, därav bidrog utrikes flygresor (36,1 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (0,7 procent) och paketresor (8,1 procent) påverkade KPI ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på drivmedel (-4,0 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i december.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,0 procent i december 2018, vilket är oförändrat sedan november.

Högre boendekostnader (4,5 procent) bidrog med 1,0 procentenhet till inflationstakten i december. Därav bidrog högre priser på el (16,5 procent) med 0,7 procentenheter och högre priser för nyttjande av egnahem (2,6 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (2,1 procent), transporttjänster (5,4 procent), rekreation och kultur (1,5 procent) och restaurangbesök (2,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkas av lägre priser på teleutrustning (-13,9 procent) som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter.

KPI för december 2018 var 331,87 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i december 2018 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
  Indextal Månadsförändring, procent Årsförändring, procent
  2018M12 2018M12 2018M12
KPI (1980=100)
331,87 0,4 2,0
KPIF (1987=100)
217,37 0,4 2,2
KPIF-XE (1987=100)
204,25 0,6 1,5
KPIF-KS (1987=100)
209,82 0,5 2,2
HIKP (2015=100)
106,29 0,5 2,2

Konsumentprisindex (KPI), december 2018

Nytt inför 2019

Vissa ändringar i framtagningen av konsumentprisindex införs från år 2019 . För ytterligare information se:

Ändringar i beräkningen av KPI från år 2019 (pdf)

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-02-19 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se