Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), januari 2019

Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-02-19 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent i januari 2019 (2,2 procent i december 2018). KPIF sjönk med 1,0 procent från december till januari. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent i januari (2,0 procent i december).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 1,0 procent från december 2018 till januari 2019. Under motsvarande period 2018 sjönk KPI med 0,8 procent. KPI sjunker normalt i januari till följd av säsongsnormala prissänkningar, framförallt på kläder och skor.

Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI. Inaktuella varor och tjänster tas bort samtidigt som nya tillkommer. Alla varor och tjänster får dessutom en ny uppdaterad vikt i varukorgen. Den sammantagna effekten från en ändrad sammansättning av varukorgen och nya vikter benämns som korgeffekten. I januari 2019 bidrog korgeffekten med - 0,1 procentenhet till månadsförändringen i KPI. För mer information om korgeffekten, se länk nedan under ”Nytt för 2019”.

Metodmässiga ändringar i KPI introduceras vid årsskiften. För mer information om de ändringar som gjorts inför 2019, se länk nedan under ”Nytt för 2019”.

I januari 2019 bidrog säsongsnormala prissänkningar på kläder (-13,0 procent) och utrikes flygresor (-30,8 procent) med 0,6 procentenheter respektive 0,3 procentenheter nedåt till månadsförändringen i KPI. Lägre priser på flygcharter (-18,6 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter. Lägre priser för logi (-8,3 procent) och mobiltelefonutrustning (-2,8 procent) bidrog också med 0,1 procentenheter vardera.

Dessa nedgångar motverkades av högre boendekostnader (1,3 procent), som påverkade KPI uppåt med 0,3 procentenheter, varav högre priser för el (3,2 procent), höjda avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter (0,6 procent) och nyttjande av egnahem (1,2 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Högre priser för hälso- och sjukvård (1,7 procent) och diverse varor och tjänster (1,0 procent) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI var 1,9 procent i januari 2019, vilket är en nedgång från december 2018 då den var 2,0 procent.

Högre boendekostnader (4,8 procent) bidrog med 1,1 procentenhet till inflationstakten i januari, varav 0,7 procentenheter berodde på högre priser på el (18,0 procent). Prishöjningar på livsmedel (1,8 procent), transportkostnader (1,7 procent) och diverse varor och tjänster (2,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på teleutrustning (-17,0 procent) som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter.

KPI för januari 2019 var 328,56 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i januari 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånadsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
 2019M012019M012019M01
KPI (1980=100)
328,56 ‑1,0 1,9
KPIF (1987=100)
215,09 ‑1,0 2,0
KPIF-XE (1987=100)
201,63 ‑1,3 1,4
KPIF-KS (1987=100)
207,19 ‑1,3 1,9
HIKP (2015=100)
105,13 ‑1,1 2,0

Konsumentprisindex (KPI), januari 2019

Nytt för 2019

Vissa ändringar i framtagningen av konsumentprisindex införs från år 2019. För ytterligare information se:

Ändringar i beräkningen av KPI från år 2019 (pdf)

Korgeffekten – Effekten på KPI-talet av årliga förändringar i varukorgens sammansättning (pdf)

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-03-12 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se