Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juli 2019

Inflationstakten enligt KPIF 1,5 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-08-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,5 procent i juli 2019 (1,7 procent i juni). KPIF steg med 0,4 procent från juni till juli. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,7 procent i juli, vilket är en sänkning sedan juni då inflationstakten var 1,8 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,4 procent från juni till juli 2019. Under motsvarande period förra året, steg KPI med 0,5 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (25,6 procent) med 0,4 procentenheter. Högre priser på livsmedel (2,0 procent) bidrog med 0,3 procentenheter, varav kött (2,3 procent) och grönsaker (4,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Högre priser på el (5,3 procent) och utrikesflyg (19,3 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades främst av lägre priser på kläder (-6,5 procent), som påverkade nedåt med 0,3 procentenheter. Lägre priser på inventarier och hushållsvaror (-0,9 procent) samt på logi (-7,1 procent) påverkade nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Nedgången av index för tandläkararvode (-20,1 procent) påverkade månadstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Nedgången var ett resultat av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), som förnyas i juli varje år. Under 2019 har en ny metod för hanteringen av tandvårdsbidraget implementerats i KPI. För mer information, se:

Ändringar i KPI från 2019

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i juli 2019. Det är en sänkning sedan juni då inflationstakten var 1,8 procent.

Gruppen boende (2,4 procent) påverkade inflationstakten uppåt med 0,6 procentenheter, varav högre räntekostnader för egnahem (8,4 procent) och avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter (1,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Prishöjningar på livsmedel (3,8 procent) bidrog med 0,5 procentenheter, varav prishöjningar på grönsaker (12,4 procent) stod för 0,2 procentenheter. Högre priser inom gruppen transport (2,5 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav prishöjningar inom drift av fordon (3,8 procent) stod för 0,2 procentenheter. Högre priser för restaurangbesök (3,3 procent) samt inom gruppen diverse varor och tjänster (2,4 procent), bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner (-21,5 procent), som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i juli.

KPI för juli 2019 var 335,80 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i juli 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
  Indextal Månadsförändring, procent Årsförändring, procent
KPI (1980=100)
335,80 0,4 1,7
KPIF (1987=100)
219,56 0,4 1,5
KPIF-XE (1987=100)
206,60 0,2 1,7
KPIF-KS (1987=100)
212,08 0,7 1,6
HIKP (2015=100)
107,45 0,5 1,5

Konsumentprisindex (KPI), juli 2019

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-09-10 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se