Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juni 2022

Inflationstakten 8,5 procent i juni 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-07-14 8.01

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 8,5 procent i juni 2022. Det är en uppgång från maj då inflationstakten var 7,2 procent. Månadsförändringen från maj till juni var 1,2 procent.

– Prishöjningar på livsmedel, el och drivmedel var det som påverkade inflationen mest, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Prisbasbeloppet för år 2023 har beräknats till 52 500 kronor. Det innebär en ökning med 4 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2022. För vidare information se separat statistiknyhet:

Prisbasbeloppet för år 2023

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 370,95 1,4 8,7
KPIF (1987=100) 242,64 1,2 8,5
KPIF-XE (1987=100) 223,70 0,7 6,1

  • Högsta inflationstakten enligt KPIF sedan juli 1991
  • Prisökningarna fortsatte bland livsmedelsprodukterna, främst för kött, mjölk, ost, ägg samt för bröd och övriga spannmålsprodukter
  • Högre el- och drivmedelspriser bidrog till inflationstakten i juni
  • Kaffepriset har ökat med nästan 50% sedan förra året
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 5,4 procent i maj till 6,1 procent i juni

Ännu högre drivmedelspriser

KPIF steg med 1,2 procent från maj till juni. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,1 procent.

Månadsförändringen påverkades av högre priser för transport, till största del beroende på högre drivmedelspriser. Även priserna på bilar steg tillsammans med andra kostnader för fordon som till exempel biluthyrning. Prisökningar för livsmedel bidrog också till den positiva månadsförändringen, där kött, mjölk, ost, ägg, bröd och övriga spannmålsprodukter var det som ökade mest i pris.

Elpriserna gick upp i juni, liksom priserna för paketresor, inventarier och hushållsvaror samt restaurangbesök och logi.

Uppgången motverkades av prisnedgångar på kläder, vilket är säsongsnormalt på grund av sommarreor.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i juni 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 2,0 0,3
Kläder (03.1) ‑2,9 ‑0,1
El (04.5.1) 6,6 0,3
Inventarier och hushållsvaror (05) 1,7 0,1
Bilar (07.1.1) 1,4 0,1
Drivmedel (07.2.2) 10,4 0,3
Andra kostnader för fordon (07.2.4) 10,3 0,1
Paketresor (09.6) 30,8 0,1
Restauranger och logi (11) 1,4 0,1

Månadsförändringen i juni de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i juni 2022
Konsumentprisindex (KPI), juni 2022

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

I juni 2022 ökade priserna på livsmedel till skillnad från motsvarande månad de två tidigare åren.

Elpriserna i juni steg för tredje året i följd, dock är den procentuella ökningen större i år, jämfört med motsvarande månad de två tidigare åren. Detsamma gäller för bilar, drivmedel och andra kostnader för fordon som alla uppvisar högre prisuppgångar mellan maj och juni 2022.

Även priserna för paketresor har gått upp de tre senaste åren i juni, ökningen i år är dock något mindre än juni 2021.

Inventarier och hushållsvaror samt restauranger och logi har både ökat och minskat i juni de tre senaste åren. I juni i år noterades en höjning av priserna för dessa varor och tjänster.

Till sist har kläder uppvisat säsongsnormala prisnedgångar i juni de tre senaste åren.

Fortsatt hög inflationstakt i juni

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 8,5 procent i juni 2022. Detta är en uppgång från maj då inflationstakten var 7,2 procent.

Inflationstakten påverkades av prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker, där framför allt kött, mjölk, ost, ägg, kaffe, bröd och övriga spannmålsprodukter bidrog till årsförändringen.

Vidare ökade boendekostnaderna, där prisuppgångar på el, kostnader kopplat till ägande av bostaden och hyror för hyresrätter bidrog till en högre inflationstakt. Priserna ökade också för transport, där högre drivmedelspriser var den främst bidragande faktorn tillsammans med högre priser på bilar. Även prishöjningar för möbler, hotell-och restaurangbesök, rekreations- och kulturella tjänster samt personlig hygien påverkade inflationstakten i juni.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 6,1 procent i juni, vilket är en ökning jämfört med maj då den var 5,4 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 11,2 1,6
El (04.5.1) 39,8 1,3
Hyres- och bostadsrätter (04.S) 1,6 0,2
Egnahem: Nyttjande/Ägande av bostaden (04.x) 8,1 0,6
Inventarier och hushållsvaror (05) 12,2 0,9
Bilar (07.1.1) 8,4 0,4
Drivmedel (07.2.2) 54,2 1,3
Rekreation och kultur (09) 3,9 0,5
Restauranger och logi (11) 10,1 0,6
Personlig hygien (12.1) 5,8 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), juni 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-08-12 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Sofie Öhman

Telefon
010-479 42 58
E-post
sofie.ohman@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se