Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2017:

Inflationstakten enligt KPIF 1,8 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-11-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,8 procent i oktober (2,3 procent i september). KPIF sjönk med 0,1 procent från september till oktober 2017. Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i oktober (2,1 procent i september).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,1 procent från september 2017 till oktober 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,3 procent.

Till månadsförändringen bidrog prissänkningar på paketresor (-5,1 procent) och el (-2,1 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Diverse prisuppgångar noterades under oktober, ingen enskild produkt hade dock märkbar positiv effekt på KPI.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i oktober 2017, vilket är en nedgång från september då inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent.

Högre boendekostnader (2,4 procent) bidrog med 0,5 procentenheter. Högre priser på diverse varor och tjänster (3,4 procent) och livsmedel (2,3 procent) bidrog med 0,3 procentenheter vardera. Prisökningar på transporttjänster (5,4 procent), restauranger (3,8 procent), drift av fordon (2,4 procent) och rekreation och kultur (1,4 procent) bidrog ytterligare med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på teleutrustning (-12,9 procent), som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter.

KPI för oktober 2017 var 323,38 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) är ett index som visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. Förändringen i KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet sedan september 2017.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

SCB beräknar även HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser). HIKP beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i oktober 2017 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2017M102017M102017M10
KPI (1980=100)
323,38 ‑0,1 1,7
KPIF (1987=100)
211,43 ‑0,1 1,8
KPIF-XE (1987=100)
200,26 0,0 1,8
KPIF-KS (1987=100)
204,02 ‑0,1 1,6
HIKP (2015=100)
103,40 ‑0,1 1,7

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2017

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2017-12-12 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Karin Andersson

Telefon
010-479 40 13
E-post
karin.e.andersson@scb.se