Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, juni 2020

Starkare krona ger lägre import- och exportpriser i juni

Statistiknyhet från SCB 2020-07-24 9.30

Producentprisindex sjönk med 0,2 procent från maj till juni 2020. På exportmarknaden sjönk priserna med 1,5 procent samtidigt som de på hemmamarknaden steg med 1,2 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 0,5 procent jämfört med maj. Årstakten för Producentprisindex var -3,8 procent i juni 2020 (-3,8 procent i maj).

Kort information

  • Prisnedgångar på export- och importmarknaden mellan maj och juni till följd av en starkare krona.
  • Högre priser på energirelaterade varor motverkade prisnedgångar på samtliga marknader mellan maj och juni.
Förändringstal
Totalt: B–E*Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
 maj 2020–
juni 2020
juni 2019–
juni 2020
Producentprisindex ‑0,2 ‑3,8
Hemmamarknadsprisindex 1,2 ‑1,7
Exportprisindex ‑1,5 ‑5,9
Importprisindex ‑0,5 ‑6,8
Prisindex för inhemsk tillgång 0,3 ‑4,5

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering. ** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Utvecklingen den senaste månaden

På hemmamarknaden var månadsförändringen positiv mellan maj och juni till skillnad från import- och exportmarknaden där månadsförändringarna var negativa. Trots hemmamarknadens prisuppgång blev månadsförändringen negativ för producentprisindex till följd av exportmarknadens nedgång.

Uppgången på hemmamarknaden förklarades främst av högre priser på elektricitet, livsmedel, annan elapparatur och avfallshanterings- och återvinningstjänster. Detta motverkades samtidigt till viss del av säsongsnormala prisnedgångar för fjärrvärme.

På export- och importmarknaden sjönk priserna i juni inom ett flertal produktgrupper till följd av en starkare krona. På exportmarknaden var det framförallt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt övriga maskiner som bidrog till nedgången. Även produktgrupper såsom massa, papper och papp, kemikalier och kemiska produkter och järn, stål samt ferrolegeringar bidrog nedåt. Prisnedgångarna motverkades samtidigt av högre priser på elektricitet.

Även på importmarknaden bidrog särskilt övriga maskiner och motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar till nedgången. Lägre priser för datorer, elektronikvaror och optik och elapparatur bidrog vidare nedåt. Priserna sjönk även för produktgrupper såsom metallvaror, kemikalier och kemiska produkter och järn, stål samt ferrolegeringar. Samtidigt som priserna gick ned inom ett flertal produktgrupper ökade priserna för råolja, vars bidrag ensamt motverkade en stor del av nedgången på importmarknaden.

Svarsfrekvensen under juni månad bedöms inte ha påverkats av den pågående coronapandemin.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, maj 2020–juni 2020
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
maj 2020–
juni 2020
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     1,5
10 Livsmedel 0,1    
10.1 Hållbarhetsbehandlat kött och köttprodukter     ‑0,1
17.1 Massa, papper och papp   ‑0,2  
20 Kemikalier och kemiska produkter   ‑0,1 ‑0,1
22.2 Plastvaror     ‑0,1
24.1 Järn och stål samt ferrolegeringar   ‑0,1 ‑0,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater   ‑0,1 ‑0,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik   ‑0,1 ‑0,3
27 Elapparatur   ‑0,1 ‑0,2
27.9 Annan elapparatur 0,1    
28 Övriga maskiner   ‑0,4 ‑0,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   ‑0,7 ‑0,3
30 Andra transportmedel     ‑0,1
31 Möbler     ‑0,1
35.11 Elektricitet 0,6 0,2  
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla ‑0,2    
38 Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster 0,1    

Förändring i procent mellan maj och juni olika år
Prisindex i producent- och importled, juni 2020

Utvecklingen den senaste året

Prisutvecklingen var negativ för samtliga marknader på årsbasis. Årstakten för producentprisindex var -3,8 procent i juni. Till den negativa årstakten bidrog framförallt lägre priser på energirelaterade varor. Trots en positiv månadsförändring mellan maj och juni har priserna på energirelaterade varor sjunkit med 16,3 procent på ett år. Även priserna för investeringsvaror gick ner på årsbasis, men med -0,6 procent. Detta motverkades samtidigt till viss del av högre priser på konsumtionsvaror där årsförändringen var 1,1 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var -4,5 procent. Även här var månadsförändringen positiv mellan maj och juni för energirelaterade varor men negativ på årsbasis. Jämfört med samma period föregående år sjönk priset på energirelaterade varor med 22,5 procent. Detta motverkades till viss del av prisuppgångar för konsumtionsvaror och investeringsvaror som ökade med 1,3 procent respektive 0,4 procent jämfört med juni 2019.

För import- och exportmarknaden var årsförändringen -6,8 respektive -5,9 procent och för hemmamarknaden -1,7 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, juni 2020

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  maj 2020–
juni 2020
juni 2019–
juni 2020
DKK 3,4 1,6
EUR 3,4 1,8
GBP 4,9 3,1
NOK ‑2,3 12,0
USD 4,3 0,0

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för juli publiceras 2020-08-25 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se