Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, mars 2021

Årstakten åter positiv för exportmarknaden och för importmarknaden i mars 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-04-27 9.30

Producentprisindex steg med 1,1 procent från februari till mars. På exportmarknaden steg priserna med 1,5 procent och på hemmamarknaden med 0,7 procent. Priserna steg även på importmarknaden, med 0,9 procent. Årstakten för Producentprisindex var 3,8 procent i mars (1,3 procent i februari).

Kort information

  • Högsta årstakten på hemmamarknaden sedan november 2018.
  • Positiva årstakter för export- och importmarknaden.
  • Höjda priser för kemikalier och kemiska produkter på samtliga marknader.
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  februari 2021–
mars 2021
mars 2020–
mars 2021
Producentprisindex 1,1 3,8
Hemmamarknadsprisindex 0,7 5,3
Exportprisindex 1,5 2,1
Importprisindex 0,9 2,0
Prisindex för inhemsk tillgång 0,9 3,7

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv på samtliga marknader från februari till mars.

På hemmamarknaden stod prisuppgångar för avfall och insamlingstjänster avseende avfall, trä och varor av trä, kemikalier och kemiska produkter, metaller, metallvaror (utom maskiner och apparater) samt massa, papper och papp för de främsta bidragen till uppgången. Denna uppgång motverkades något av lägre priser för handel med elektricitet samt fjärrvärme.

De främsta bidragen till uppgången på exportmarknaden var högre priser för massa, papper och papp, järn och stål samt ferrolegeringar, trä och varor av trä samt kemikalier och kemiska produkter. Avfall och insamlingstjänster avseende avfall bidrog också uppåt. Lägre priser för elektricitet och motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar höll tillbaka uppgången.

På importmarknaden stod råolja för det största bidraget till uppgången, följt av kemikalier och kemiska produkter samt metaller. Uppgången motverkades delvis av lägre priser för kommunikationsutrustning och elektricitet.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, februari–mars 2021
 Produktgrupp enligt SPIN 2015Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
februari 2021–
mars 2021
  Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,6
16 Trä och varor av trä 0,2 0,2  
17.1 Massa, papper och papp 0,1 0,2  
20 Kemikalier och kemiska produkter 0,1 0,2 0,3
24 Metaller 0,1   0,1
24.1 Järn och stål samt ferrolegeringar   0,2  
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 0,1    
26.3 Kommunikationsutrustning     ‑0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   ‑0,1  
35.11 Elektricitet   ‑0,4 ‑0,1
35.14 Handel med elektricitet ‑0,7    
35.3 Fjärrvärme ‑0,1    
38.1 Avfall; insamlingstjänster avseende avfall 0,2 0,1  

Förändring i procent mellan februari och mars olika år
Prisindex i producent- och importled, mars 2021

Utvecklingen det senaste året

Prisutvecklingen var positiv på årsbasis för alla marknader. Årstakten var 5,3 procent på hemmamarknaden i mars 2021, en ökning från årstakten i februari, då den var 3,4 procent. Senast hemmamarknaden hade en högre årstakt än i mars 2021 var i november 2018.

För export- och importmarknaden var årstakten positiv, 2,1 respektive 2,0 procent. I februari var dessa årstakter -0,9 respektive -2,4. Inte sedan december 2019 har årstakten varit positiv för exportmarknaden. Senast importmarknaden hade positiv årstakt var i februari 2020.

För producentprisindex var årstakten 3,8 procent i mars. Det är den högsta årstakten sedan april 2019, då den var 4,9 procent. Energirelaterade varor steg med 17,9 procent jämfört med mars 2020. Priserna för investeringsvaror sjönk med 2,5 procent och för konsumtionsvaror sjönk de med 1,9 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 1,9 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 3,7 procent i mars. Det är den högsta årstakten sedan april 2019, då den var 4,7 procent. Priserna för energirelaterade varor steg med 21,1 procent jämfört med mars 2020. För investeringsvaror och konsumtionsvaror sjönk priserna med 1,8 respektive 1,6 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 0,9 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, mars 2021

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  februari 2021–
mars 2021
mars 2020–
mars 2021
DKK 0,9 4,7
EUR 1,0 5,1
GBP ‑1,2 9,1
NOK 0,0 6,9
USD 0,4 15,1

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Handel med elektricitet hette tidigare elektricitet men har bytt beteckning för att överensstämma med innehållet och klassifikationen.

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för april publiceras 2021-05-25 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se