Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, mars 2022

Producentpriserna fortsatte att stiga på samtliga marknader i mars 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-04-27 8.00

Producentprisindex steg med 5,5 procent i mars jämfört med februari. På exportmarknaden steg priserna med 6,5 procent och på importmarknaden steg de med 7,7 procent. På hemmamarknaden ökade priserna med 4,6 procent. Jämfört med mars 2021 ökade producentprisindex med 24,5 procent (19,3 procent i februari).

Kort information

  • Samtliga marknader hade de högsta uppmätta års- och månadstakterna sedan 1990.
  • Högre råoljepris bidrog uppåt med 2,5 procentenheter till månadsförändringen på importmarknaden.
  • Högre priser på livsmedel bidrog uppåt på samtliga marknader jämfört mot föregående månad.
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  februari 2022–
mars 2022
mars 2021–
mars 2022
Hemmamarknadsprisindex 4,6 22,1
Exportprisindex 6,5 27,1
Importprisindex 7,7 32,6
Producentprisindex 5,5 24,5
Prisindex för inhemsk tillgång 6,3 27,5

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv på samtliga marknader under perioden februari till mars.

Prisuppgångar på handel med elektricitet, livsmedel och avfallshanterings- och återvinningstjänster stod för de största bidragen på hemmamarknaden. Priserna steg även inom en rad andra produktgrupper, såsom metaller, metallvaror (utom maskiner och apparater) samt sågat och hyvlat trä. Uppgången motverkades till viss del av lägre priser på elapparatur.

På exportmarknaden stod högre priser på generering av elektricitet för det enskilt största positiva bidraget till månadsförändringen. Även högre priser för metaller, papper och pappersvaror, övriga maskiner samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar bidrog till uppgången. Priserna steg även inom en rad andra produktgrupper.

Främsta bidraget till uppgången på importmarknaden stod framför allt högre priser på råolja för. Generering av elektricitet, kemikalier och kemiska produkter, metaller, naturgas och livsmedel bidrog också uppåt, liksom en rad andra produktgrupper.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, februari-mars 2022
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
februari 2022–
mars 2022
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     2,5
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     0,4
10 Livsmedel 0,4 0,1 0,3
16.1 Trä, sågat och hyvlat 0,1 0,1  
17 Papper och pappersvaror 0,1 0,2 0,1
20.1 Baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form 0,1 0,1 0,5
21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel     0,1
22 Gummi- och plastvaror 0,1 0,1  
22.21 Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av plast     0,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,1    
24 Metaller 0,2 0,6 0,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 0,2 0,1 0,1
26.3 Kommunikationsutrustning     0,1
27 Elapparatur ‑0,1 0,1 0,1
28 Övriga maskiner 0,1 0,2 0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   0,2 0,1
35.11A Generering av elektricitet   1,1 0,9
35.14 Handel med elektricitet 1,7    
38 Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster 0,3 0,1 0,1

Förändring i procent mellan februari och mars olika år
Prisindex i producent- och importled, mars 2022

Utvecklingen det senaste året

I mars noterades de högsta årstakterna för samtliga marknader under alla de år som producentprisindex beräknats på samma sätt som nu.

Årstakten för hemmamarknaden i mars var 22,1 procent (17,5 procent i februari). Årstakten för exportmarknaden var 27,1 procent under samma period (21,0 procent i februari). För importmarknaden var årstakten i mars 32,6 procent (24,3 procent i februari).

Årstakten för producentprisindex var 24,5 procent. Jämfört med mars 2021 steg priserna för energirelaterade varor med 67,6 procent, för investeringsvaror med 9,9 procent och för konsumtionsvaror med 8,9 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 17,9 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 27,5 procent i mars. Priserna för energirelaterade varor steg med 80,7 procent jämfört med mars 2021. För konsumtionsvaror steg priserna med 12,2 procent och för investeringsvaror steg priserna med 8,6 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 17,8 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, mars 2022

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  februari 2022–
mars 2022
mars 2021–
mars 2022
DKK ‑1,6 ‑4,6
EUR ‑1,6 ‑4,7
GBP ‑1,0 ‑8,0
NOK ‑0,2 ‑5,7
USD ‑1,2 ‑10,2

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för april publiceras 2022-05-25 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se

Maria Bäckström

Telefon
010-479 45 35
E-post
maria.backstrom@scb.se