Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, november 2021

Högsta årstakten på 30 år på hemmamarknaden i november 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-12-22 9.30

Producentprisindex steg med 1,3 procent från oktober till november. På exportmarknaden steg priserna med 0,3 procent medan de på importmarknaden sjönk med 0,2 procent. Priserna på hemmamarknaden steg med 2,1 procent. Årstakten för producentprisindex var 18,1 procent i november (16,8 procent i oktober).

Kort information

  • För hemmamarknaden noterades den högsta uppmätta årstakten på 30 år.
  • Inhemsk tillgång för konsumtionsvaror hade en årstakt på 3,7 procent.
  • Handel med elektricitet gav det främsta bidraget till uppgången på hemmamarknaden.
  • Råolja gav det främsta bidraget till nedgången på importmarknaden.
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  oktober 2021–
november 2021
november 2020–
november 2021
Hemmamarknadsprisindex 2,1 18,1
Exportprisindex 0,3 18,1
Importprisindex ‑0,2 17,2
Producentprisindex 1,3 18,1
Prisindex för inhemsk tillgång 0,9 17,6

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv för export- och för hemmamarknaden, men negativ för importmarknaden från oktober till november.

Högre priser för handel med elektricitet och för fjärrvärme stod för de största positiva bidragen på hemmamarknaden. Distributionstjänster avseende elektricitet, metallvaror (utom maskiner och apparater), kemikalier och kemiska produkter, livsmedel, varor av trä, elapparatur och andra icke-metalliska mineraliska produkter bidrog också uppåt. Uppgången motverkades något av lägre priser på avfallshanterings- och återvinningstjänster samt sågat och hyvlat trä.

På exportmarknaden stod högre priser på generering av elektricitet för det största bidraget till uppgången. Även högre priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, järn och stål samt ferrolegeringar, kemikalier och kemiska produkter samt metallvaror (utom maskiner och apparater) bidrog till uppgången. Uppgången motverkades till stor del av lägre priser på sågat och hyvlat trä, övriga maskiner samt massa, papper och papp.

På importmarknaden stod råolja för det främsta bidraget till nedgången. Sänkta priser på datorer, elektronikvaror och optik, naturgas, övriga maskiner samt delar och tillbehör till motorfordon bidrog också nedåt. Nedgången motverkades till stor del av högre priser på kemikalier och kemiska produkter, generering av elektricitet, metallvaror (utom maskiner och apparater) och metaller.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, oktober–november 2021
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
oktober 2021–
november 2021
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     ‑0,3
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     ‑0,1
10 Livsmedel 0,1    
16.1 Trä, sågat och hyvlat ‑0,1 ‑0,3  
16.1 Products of wood, cork, straw and plaiting materials 0,1    
17.1 Massa, papper och papp   ‑0,1  
20 Kemikalier och kemiska produkter 0,1 0,1 0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,1    
24 Metaller     0,1
24.1 Järn och stål samt ferrolegeringar   0,1  
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 0,1 0,1 0,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik     ‑0,1
27 Elapparatur 0,1    
28 Övriga maskiner   ‑0,1 ‑0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   0,2  
29.3 Delar och tillbehör till motorfordon     ‑0,1
35.11A Generering av elektricitet   0,6 0,2
35.13 Distributionstjänster avseende elektricitet 0,2    
35.14 Handel med elektricitet 1,0    
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla 0,5    
38 Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster ‑0,1    

Förändring i procent mellan oktober och november olika år
Prisindex i producent- och importled, oktober 2021

Utvecklingen det senaste året

Under de 30 år som producentprisindex beräknats på samma sätt som nu har årstakten för hemmamarknaden inte varit högre – i november var den 18,1 procent (16,8 procent i oktober).

Årstakten för exportmarknaden i november tangerar toppnoteringen i september med 18,1 procent (17,1 procent i oktober).

För importmarknaden var årstakten i november något lägre än föregående månad, 17,2 procent (17,5 procent i oktober).

Årstakten för producentprisindex, 18,1 procent, är den högsta som uppmätts under de 30 år som producentprisindex beräknats på samma sätt som nu. Jämfört med november 2020 steg priserna för energirelaterade varor med 50,9 procent, för investeringsvaror med 4,2 procent och för konsumtionsvaror med 2,9 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 13,8 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 17,6 procent i november, också det den högsta som mätts upp hittills. Priserna för energirelaterade varor steg med 56,6 procent jämfört med november 2020. För konsumtionsvaror steg priserna med 3,7 procent (den högsta årstakten sedan maj 2020) och för investeringsvaror steg priserna med 3,0 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 11,6 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, november 2021

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  oktober 2021–
november 2021
november 2020–
november 2021
DKK 1,6 3,3
EUR 1,5 3,3
GBP ‑0,3 ‑4,4
NOK ‑2,3 ‑7,7
USD 0,7 1,3

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Handel med elektricitet hette tidigare elektricitet men har bytt beteckning för att överensstämma med innehållet och klassifikationen.

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för december publiceras 2022-01-26 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se

Carl-Magnus Jaensson

Telefon
010-479 41 43
E-post
carl-magnus.jaensson@scb.se